hukuk haberleri
Yargıtay : Müteahhide kalacak dairelere haciz konamaz. Yazdır
Sosyal Medyada Bizi Paylaşın

Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları; HACİZ İHBNM 89/1, MÜTEAHHİDE KALACAK DAİRELERE HACİZ KONAMAZ

T.C
YARGITAY
12.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2004/5939
KARAR NO:2004/10281
KARAR TARİHİ: 26.4.2004

> Kural Olarak İleride Doğması Muhtemel Hak Üzerine Haciz Konamaz

2004 sayılı İCRA İFLAS KANUNU m. 78, 82, 85

ÖZET:Kat karşılığı inşaat sözleşmesi nedeniyle borçlu müteahhide kalacak daireler üzerine haciz konulamaz. Çünkü kural olarak, ileride doğması muhtemel bir hak üzerine haciz konulamaz. Şikayetin bu kurallar doğrultusunda incelenmesi gerekirken yazılı gerekçeyle reddi hatalıdır.


Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin taraf vekillerince istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire`ye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre, alacaklı vekilinin yerinde bulunmayan temyiz sebeplerinin REDDİNE,

2- Müşteki vekilinin temyiz isteminin incelenmesinde ise; kural olarak ileride doğması muhtemel bir hak üzerine haciz konamaz, bu nedenle kat karşılığı inşaat sözleşmesi nedeniyle borçlu müteahhit şirket lehine düşecek daireler üzerine haciz konulamaz. Mahkemece şikayetin bu kurallar doğrultusunda incelenip, sonuçlandırılması gerekirken, anılan kurallara aykırı gerekçeyle reddi isabetsizdir.

SONUÇ: Müşteki-şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda 2 no`lu bentte yazılı nedenle İİK 366 ve HUMK`nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 26.04.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.


kararara.com

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye