hukuk haberleri
Üçüncü kişi tarafından icra dosyasına sehven ödenen paranın iadesi istemi Yazdır
Sosyal Medyada Bizi Paylaşın

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ KARARI; ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN İCRA DOSYASINA SEHVEN ÖDENEN PARANIN İADESİ İSTEMİ

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/1873
K. 2015/4772
T. 5.3.2015

• ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN İCRA DOSYASINA SEHVEN ÖDENEN PARANIN İADESİ İSTEMİ ( İcra Müdürlüğünün Parayı İİK. M.361 Hükmüne Göre İade Edebilmesi İçin Borçludan Tahsil Edilmiş Bir Paranın Mevcut Olması Gerektiği/Takip Borçlusu Olmayan Üçüncü Kişi Tarafından Yanlışlıkla Yatırılan Paranın İadesinin İİK. M.361'e Göre Yapılamayacağı - İadeye İlişkin İcra Müdürlüğü Kararının İptal Edilmesi Gerektiği )

• İCRA MEMURU İŞLEMİNİN ŞİKAYET YOLUYLA İPTALİ TALEBİ ( İcra Dosyasına Üçüncü Kişi Tarafından Yanlışlıkla Gönderilen Paranın İadesi İsteminin Takip Borçlusu Olmadığından Bahisle İİK. M.361'e Göre Talep Edilemeyeceği - Paranın İadesinin Yargılamayı Gerektirdiği/İadeye İlişkin İcra Müdürlüğü Kararının İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )

• İSTİRDAT DAVASI ( İİK. M.361. Şartları Oluşmadığı/Üçüncü Kişi Tarafından İcra Dosyasına Yanlışlıkla Yapıldığı İddia Edilen Paranın İadesi Yargılamayı Gerektirdiğinden Ancak Açılacak Bir İstirdat Ya Da Sebepsiz Zenginleşme Davasında İleri Sürülebileceği )

2004/m. 361

ÖZET : İİK'nun 361. maddesi gereğince icra dairelerince borçludan fazla para tahsil olunarak alacaklıya verildiği yahut yanlışlıkla bir tarafa para tediye olunduğu hesap neticesinde anlaşılırsa verilen para ayrıca hükme hacet kalmaksızın o kimseden geri alınır. Ancak, İİK'nun 361.maddesi hükmünün uygulanabilmesi için icra dairesince borçludan tahsil edilmiş bir para mevcut olması gerekir.

Somut olayda, icra dairesinden iade isteminde bulunan belediye icra takibinin borçlusu olmayıp takipte taraf olmayan üçüncü kişi olduğundan anılan maddeye dayalı olarak iade talebinde bulunamaz. Üçüncü kişi tarafından yanlışlıkla yapıldığı iddia edilen bu paranın iadesi yargılamayı gerektirdiğinden ancak adı geçen tarafından açılacak bir istirdat ya da sebepsiz zenginleşme davasında ileri sürülebilir.Şikayetin kabulüyle icra müdürlüğünün İİK'nun 361. maddesi hükmüne aykırı işleminin iptaline karar verilmesi gerekir.

O halde mahkemece şikayetin kabulüyle icra müdürlüğünün İİK'nun 361. maddesi hükmüne aykırı işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İİK'nun 361. maddesi gereğince icra dairelerince borçludan fazla para tahsil olunarak alacaklıya verildiği yahut yanlışlıkla bir tarafa para tediye olunduğu hesap neticesinde anlaşılırsa verilen para ayrıca hükme hacet kalmaksızın o kimseden geri alınır. Ancak, İİK'nun 361.maddesi hükmünün uygulanabilmesi için icra dairesince borçludan tahsil edilmiş bir para mevcut olması gerekir.

Alacaklı tarafından borçlu hakkında başlatılan kambiyo senetlerine özgü takipte üçüncü kişi Pamukkale Belediye Başkanlığı'nca 19.8.2014 tarihinde 10.751,00 TL paranın dosyaya yatırıldığı ve bu paranın alacaklıya ödendiği bilahare Pamukkale Belediye başkanlığı vekilinin 18.9.2014 tarihli yazı ile takip dosyasına paranın sehven gönderildiği, paranın kendilerine iadesinin talep edildiği, icra müdürlüğünce alacaklıya ödenen paranın Pamukkale Belediye Başkanlığı'na iadesine karar verilmiştir.

Somut olayda ise icra dairesinden iade isteminde bulunan belediye icra takibinin borçlusu olmayıp takipte taraf olmayan üçüncü kişi olduğundan anılan maddeye dayalı olarak iade talebinde bulunamaz. Üçüncü kişi tarafından yanlışlıkla yapıldığı iddia edilen bu paranın iadesi yargılamayı gerektirdiğinden ancak adı geçen tarafından açılacak bir istirdat ya da sebepsiz zenginleşme davasında ileri sürülebilir.

O halde mahkemece şikayetin kabulüyle icra müdürlüğünün İİK'nun 361. maddesi hükmüne aykırı işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizidir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK'nun 366. ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.03.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


kazanci.com.tr

 

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye