hukuk haberleri
TİCARİ SENETLE KİRA BEDELİNİN TAHSİLİ Yazdır
Sosyal Medyada Bizi Paylaşın

TİCARİ SENETLE KİRA BEDELİNİN TAHSİLİ
YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ KARARI;
T.C.
YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/8041
K. 2015/8665
T. 19.10.2015

• TİCARİ SENETLE KİRA BEDELİNİN TAHSİLİ ( Tarafların Anlaşmasıyla Kiralayana Kira Bedellerine Karşılık Olarak Ticari Senet Verilebileceği/Bu Durumda Ticari Senetlerin Tahsiline İlişkin Hükümlerin Uygulanmasının Zorunlu Olduğu - Ticari Senetlerin Ciro Kabiliyeti Bulunduğundan Kiracının Kiralayana Verdiği Senedin Halen Kimin Elinde Olduğunu Bilmesi Gerektiği/Senet Alacaklının Elinde İse Alacaklı Borçlunun Ayağına Gidip Senedi Verip Bedelini Alma Yoluna Gitmeden Doğrudan Doğruya İcra Takibi Başlatamayacağı )

• KİRA ALACAĞINA DAYANAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Tarafların Anlaşmasıyla Kiralayana Kira Bedellerine Karşılık Olarak Ticari Senet Verilebileceği/Davacı Alacaklının Ticari Senetlerin Tahsili Yöntemine Başvurmaksızın Kira Alacağının Tahsili İçin Doğrudan İcra Takibi Yapamayacağı - Senet Bankaya Tahsile Verilmeyip Alacaklının Elinde İse Alacaklı Borçlunun Ayağına Gidip Senedi Verip Bedelini Alması Gerektiği/Alacaklının Bu Yola Gitmeden Başlattığı Genel Haciz Yolu İle İlamsız Takip İle Alacağın Tahsilini Talep Edemeyeceği )

• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Kira Alacağına Dayanan/Davacı Alacaklının Ticari Senetlerin Tahsili Yöntemine Başvurmaksızın Kira Alacağının Tahsili İçin Doğrudan İcra Takibi Yapamayacağı - Senet Bankaya Tahsile Verilmeyip Alacaklının Elinde İse Alacaklı Borçlunun Ayağına Gidip Senedi Verip Bedelini Alması Gerektiği/Alacaklının Bu Yola Gitmeden Başlattığı Genel Haciz Yolu İle İlamsız Takip İle Alacağın Tahsilini Talep Edemeyeceği )

• TİCARİ SENETLERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER ( Ticari Senetlerin Ciro Kabiliyeti Bulunduğundan Kiracının Kiralayana Verdiği Senedin Halen Kimin Elinde Olduğunu Bilmesi Gerektiği - Senet Tahsil İçin Bankaya Verilmiş İse Banka Tarafından Gönderilen İhbara Rağmen Ödenmemesi Halinde İhtar Göndermek Suretiyle Temerrüt Veya İki Haklı İhtara Konu Yapılabileceği/Senet Alacaklının Elinde İse Alacaklı Borçlunun Ayağına Gidip Senedi Verip Bedelini Alma Yoluna Gitmeden Doğrudan Doğruya İcra Takibi Başlatamayacağı )

2004/m. 67

ÖZET : Dava, kira alacağının tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.

Tarafların anlaşmasıyla kiralayana kira bedellerine karşılık olarak ticari senet verilebilir. Bu durumda kira alacağının tahsili ticari senede bağlanmış olup ticari senetlerin tahsiline ilişkin hükümlerin uygulanması zorunludur. Ticari senetlerin ciro kabiliyeti bulunduğundan kiracının kiralayana verdiği senedin halen kimin elinde olduğunu bilmesi gerekir. Senet tahsil için bankaya verilmiş ise banka tarafından gönderilen ihbarla senedin kime ödeneceği borçlu tarafından biliniyor demektir. İhbara rağmen ödenmemesi halinde ihtar göndermek suretiyle temerrüt veya iki haklı ihtara konu yapılabilir. Senet bankaya tahsile verilmeyip alacaklının elinde ise alacaklı borçlunun ayağına gidip senedi verip bedelini alması gerekir. Alacaklı bu yola gitmeden doğrudan doğruya icra takibi başlatarak alacağın tahsilini isteyemez.

Davacı alacaklının ticari senetlerin tahsili yöntemine başvurmaksızın kira alacağının tahsili için doğrudan icra takibi yapması usul ve yasaya aykırıdır. Senet bankaya tahsile verilmeyip alacaklının elinde ise alacaklı borçlunun ayağına gidip senedi verip bedelini alması gerekir. Alacaklı bu yola gitmeden doğrudan doğruya başlattığı genel haciz yolu ile ilamsız takip ile alacağın tahsilini talep edemez.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, kira alacağının tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde, davalı E... E... Market O... Ltd. Şti.nin müvekkiline ait taşınmazda kiracı olarak bulunduğunu 2012 yılı Aralık, 2013 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait toplam 10.800,00 TL kira bedelini ödememesi nedeniyle icra takibi yapıldığını, diğer davalıların müşterek borçlu ve müteselsil kefil olduğunu, davalıların borca kötü niyetli olarak itiraz ettiklerini, bu nedenle davalıların icra takibine yaptıkları itirazlarının iptaline, %20 icra inkar tazminatına mahkum edilmelerine yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini istemiştir. Davalılar, davacının banka hesabına bir kısım ödemeler yapıldığını, kira sözleşmesi gereğince çeklerin davacıya verildiğini ve kredi kartından bir kısım çekimler yapılarak ödemeler yapıldığını belirterek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, davanın kabulü ile itirazın iptaline, %20 icra inkar tazminatına karar verilmiştir.

Tarafların anlaşmasıyla kiralayana kira bedellerine karşılık olarak ticari senet verilebilir. Bu durumda kira alacağının tahsili ticari senede bağlanmış olup ticari senetlerin tahsiline ilişkin hükümlerin uygulanması zorunludur. Ticari senetlerin ciro kabiliyeti bulunduğundan kiracının kiralayana verdiği senedin halen kimin elinde olduğunu bilmesi gerekir. Senet tahsil için bankaya verilmiş ise banka tarafından gönderilen ihbarla senedin kime ödeneceği borçlu tarafından biliniyor demektir. İhbara rağmen ödenmemesi halinde ihtar göndermek suretiyle temerrüt veya iki haklı ihtara konu yapılabilir. Senet bankaya tahsile verilmeyip alacaklının elinde ise alacaklı borçlunun ayağına gidip senedi verip bedelini alması gerekir. Alacaklı bu yola gitmeden doğrudan doğruya icra takibi başlatarak alacağın tahsilini isteyemez.

Olayımıza gelince; Taraflar arasında akdedilen 01.12.2012 başlangıç tarihli ve altı ay süreli yazılı kira sözleşmesi ile dava konusu taşınmazın kiralandığı hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Kira sözleşmesinin 7. maddesinde aylık kira bedelinin net 1.800,00 TL olduğu her ayın 5. günü ödeneceği kararlaştırılmış ve altı ay için toplam 10.800 TL bedelli çeklerin teslim edildiği belirtilmiştir. Davacı alacaklı 01.08.2013 tarihinde başlattığı genel haciz yolu ile ilamsız takipte 01.12.2012-31.05.2013 tarihleri arasındaki 10.800,00 TL kira alacağının tahsilini istemiştir. Davacı alacaklının yukarıda açıklandığı üzere ticari senetlerin tahsili yöntemine başvurmaksızın kira alacağının tahsili için doğrudan icra takibi yapması usul ve yasaya aykırıdır. Senet bankaya tahsile verilmeyip alacaklının elinde ise alacaklı borçlunun ayağına gidip senedi verip bedelini alması gerekir alacaklı bu yola gitmeden doğrudan doğruya başlattığı genel haciz yolu ile ilamsız takip ile alacağın tahsilini talep edemez.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 19.10.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

kazanci.com.tr

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye