hukuk haberleri
Ortada suçlu yok ama suçun tazminatı var! Yazdır
Sosyal Medyada Bizi Paylaşın
Ortada suçlu yok ama suçun tazminatı var!

Bugün Gazetesi'nin haberine göre; Zon­gul­dak'ın Çay­cu­ma il­çe­sin­de 252 met­re uzun­lu­ğun­da­ki Çay­cu­ma Köp­rü­sü­’nün 48 met­re­lik bö­lü­mü 6 Ni­san 2012'de çök­tü. Köp­rü­de­ki 15 ki­şi Fil­yos Ça­yı'na düş­tü. Olay son­ra­sı 11 ki­şi­nin can­sız be­de­ni bu­lun­du. An­cak 4 ki­şi­nin ce­set­le­ri­ne ise hâ­lâ ula­şı­la­ma­dı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çay­cu­ma Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı, fa­ci­ada so­rum­lulu­ğu bu­lu­nan Çay­cu­ma Be­le­di­ye­si, Ka­ra­yol­la­rı 15'in­ci Böl­ge Mü­dür­lü­ğü ve Dev­let Su İş­le­ri (DSİ) Mü­dür­lü­ğü gö­rev­li­le­ri hak­kın­da, 'tak­sir­le bir­den faz­la ki­şi­nin ölü­mü­ne se­bep ol­mak', 'gö­re­vi kö­tü­ye kul­lan­mak' id­di­asıy­la so­ruş­tur­ma baş­lat­tı.

İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Ka­ra­yol­la­rı Kas­ta­mo­nu Böl­ge Mü­dür­lü­ğü için Kas­ta­mo­nu Va­li­li­ği, DSİ 232'nci Şu­be Mü­dür­lü­ğü için Zon­gul­dak Va­li­li­ği, Çay­cu­ma Be­le­di­ye­si için de İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı so­ruş­tur­ma iz­ni ver­me­di. Böl­ge İda­re Mah­ke­me­si ve Da­nış­tay'a ya­pı­lan iti­raz­lar da olum­suz
so­nuç­lan­dı.

3 YIL SONRA KARAR

Üç yıl so­nun­da ta­mam­la­nan so­ruş­tur­ma ka­ra­rın­da, şöy­le de­nil­di: “İl­gi­li gö­rev­li­ler hak­kın­da 'so­ruş­tur­ma iz­ni ve­ril­me­me­si­ne' ka­rar ve­ril­di­ği, iti­raz­la­rın red­de­dil­di­ği ve tüm ka­nun yol­la­rı­nın tü­ke­til­di­ği, do­la­yı­sıy­la hak­kın­da ön in­ce­le­me ya­pı­lan ki­şi ve ki­şi­ler hak­kın­da so­ruş­tur­ma yap­ma ola­na­ğı ya­sal ola­rak müm­kün ol­ma­dı­ğın­dan iş­lem ya­pıl­ma­sı­na yer ol­ma­dı­ğı­na ka­rar ve­ril­miş­tir.”

Bİ­LİR­Kİ­Şİ: BARİYER YIKILDI

İs­tan­bul Tek­nik Üni­ver­si­te­si'nce ha­zır­la­nan bi­lir­ki­şi ra­po­ru­na da, çök­me ne­de­ni ola­rak, köp­rü ayak­la­rın­da­ki oyul­ma ve eroz­yo­nu ön­le­mek için su ener­ji­si­ni dü­şür­mek ama­cıy­la taş ve ka­ya­lar­dan ya­pı­lan ba­ri­ye­rin yük­sek su de­bi­si ne­de­niy­le yı­kıl­ma­sı gös­te­ril­di.

DEVLET ENGEL OLDU

Ölen­le­rin ya­kın­la­rı­nın avu­ka­tı Ma­lik Uçar, olay­da ku­su­ru ol­du­ğu dü­şü­nü­len­le­rin ifa­de­ye da­hi çağ­rıl­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. So­rum­lu­la­ra do­ku­nul­maz­lık sağ­la­yan ba­zı ka­nun­lar ne­de­niy­le da­va açı­la­ma­dı­ğı­na dik­kat çe­ken Uçar şunları söyledi: “Ma­ale­sef köp­rü fa­ci­ası, hu­kuk fa­ci­ası­na dö­nüş­tü. Bu­nu sağ­la­yan da ida­re­nin ken­di bü­rok­rat­la­rı­nı ko­ru­ma al­tı­na al­ma­sı­dır. Ben­zer olay­lar­da ol­du­ğu gi­bi bu­ra­da da hu­kuk sis­te­mi işletilemedi.

KURUMLAR BİRBİRİNİ SUÇLADI KUSURLU BULUNAMADI

Ola­yı ka­pat­ma ni­ye­ti­ne gi­dil­miş­tir. Bü­tün ku­rum­lar bir­bir­le­ri­ni suç­la­dık­la­rı hal­de, hiç­bi­ri­nin ku­sur­lu ol­ma­dı­ğı ka­na­ati­ne va­rıl­mış­tır. Dev­let so­ruş­tur­ma­ya en­gel ol­muş­tur.” Çay­cu­ma Be­le­di­ye­si­’nin taz­mi­na­ta mah­kum edil­di­ği­ni kay­de­den Uçar, “Ce­za so­ruş­tur­ma­sın­da ku­sur­suz sa­yı­lan be­le­di­ye, ida­ri da­va­da taz­mi­na­ta mah­kum edil­di. Hem ku­sur­suz, hem taz­mi­nat öde­ye­ce­k” dedi.

‘SUÇLU YOK AMA TAZMİNAT VAR’

Çaycuma Belediye Başkanı CHP'li Bülent Kantarcı, köprü faciasının önceki Belediye Başkanı Mithat Gülşen döneminde meydana geldiğini hatırlattı. Kantarcı, ceza davası açılamadığı için facianın sorumlusu olan kişi ya da kurumların ortaya çıkarılamadığına işaret eden Kantarcı, “İdare mahkemesi belediyeyi tazminat ödemeye mahkûm etti. Temyize gönderdik. Bir ceza yargılaması yapılamıyor, suçlu bulunamıyor, ortada suçlu yok. Fakat başka bir mahkeme tarafından da bir tazminat söz konusu” dedi.

TEPKiLER...

KORUNANIN BAĞLILIĞI ARTIYOR

Ce­za hu­kuk­çu­su Rem­zi Kaz­maz: İk­ti­dar, hu­ku­ka da­ya­na­rak ken­di yan­daş şir­ke­ti­ni ve ken­di bü­rok­ra­tı­nı ko­ru­yor. Çün­kü yan­daş­la­rı ile ken­di dev­le­ti­ni kur­ma dü­şün­ce­si ha­kim. Ko­ru­nan ka­mu gö­rev­li­si, olu­şan sis­tem­de ken­di­si­ni gü­ven­de his­se­der ve mer­ke­ze olan bağ­lı­lı­ğı ar­tar. Bu son dö­nem­ler­de özel­lik­le po­lis teş­ki­la­tı ve ad­li­ye­ler­de ka­nık­san­mış bir şey. Ce­za­sız­lık ve­ya ce­za ver­me­me eği­li­mi bü­rok­rat­la­rın, gü­ven­lik güç­le­ri­nin ken­di emir­le­rin­de ça­lı­şa­bil­me­si için psi­ko­lo­jik or­ta­mı­nı doğ­uru­yor. Da­va açı­lınca dev­let, mu­ka­ve­met ve meş­ru mü­da­fa­a ge­rek­çe­ler­iyle ce­za­sız­lık pren­si­bini dev­re­ye so­ku­yor.

KUSURA MAHKEME KARAR VERMELİ

İş sağ­lı­ğı hu­kuk­çu­su avu­kat Er­bay Yu­cak: Ka­mu ida­re­ci­le­ri, ku­sur du­rum­la­rın­da üst ida­re­ci­ler ta­ra­fın­dan ko­ru­na­bil­mek­te ve so­ruş­tur­ma­ya izin ve­ri­le­me­mek­te­dir.

Oy­sa ki­min ne ku­su­ru var­sa tes­pit edil­me­si­ne mah­ke­me ka­rar ver­me­li. Sav­cı­lar ve ida­re­nin ka­mu gö­rev­li­le­rin so­rum­lu­luk­la­rı­nı or­ta­ya çı­kar­mak için ya­pa­ca­ğı ko­vuş­tur­ma sü­re­ci­ni baş­tan sı­nır­la­nma­ma­lı. Mah­ke­me­nin ta­sar­ru­fu baş­tan alın­ma­ma­lı. Bu hu­ku­kun te­mel man­tı­ğı­na ay­kı­rı­dır. İş ci­na­ye­tlerinde, va­tan­da­şın hak ara­ma sü­re­ci iler­le­dik­çe bu va­ka­la­r ar­tı­yor.

YARGILAMADIKÇA KAZALAR DEVAM EDER

Avu­kat Ce­vat Kaz­ma: Köp­rü çök­me­si ola­yın­da han­gi ka­mu gö­rev­li­si­nin ih­ma­li ve ku­su­ru varsa he­sap so­rul­ma­lı. Ku­su­ru olan­la­r ‘tak­sir­le ölü­me se­be­bi­yet ver­me­kten’ yar­gı­lan­ma­lıy­dı. Ge­liş­miş ül­ke­ler­de sis­tem böy­le iş­ler. So­rum­lu­lu­ğun his­se­dil­me­si için ka­mu gö­rev­li­le­ri­ yar­gı­lan­ma­lı. Bu böy­le ol­ma­dıkça ölüm­lü ka­za­la­rı ya­şa­yacağız.

SORUŞTURMA KALKANI

OS­Tİ­M’­DE 20 Kİ­Şİ ÖL­DÜ

An­ka­ra Os­tim ve İve­dik Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si'nde­ki pat­la­ma­da 20 iş­çi öldü. Sav­cı­lık, 2011’de­ki fa­ci­ay­la il­gi­li 3 ba­kan­lık ve EPDK yet­ki­li­le­ri hak­kın­da so­ruş­tur­ma iz­ni ver­me­di.

MU­HAR­REM İÇİN İZİN ÇIK­MA­DI

Van'ın Gür­pı­nar il­çe­si­ne bağ­lı Ça­lık Mez­ra­sı'nda, 1 Şu­bat 2014 ge­ce­si yol­lar kar­dan do­la­yı ka­pan­dı. 1,5 ya­şın­da­ki Mu­har­rem Taş has­ta­ne­ye gö­tü­rül­me­di­ği için can ver­di.

Ba­ba­sı­nın, sır­tın­da­ki çu­val­da can­sız be­de­ni­ni ta­şı­ma­sıy­la ha­fı­za­la­ra ka­zı­nan olay­la il­gi­li Van Va­li­li­ği, ih­ma­li olan 4 ku­rum için so­ruş­tur­ma­ya izin ver­me­di.

BER­KİN’İN FA­İL­LE­Rİ BULUNAMADI

İs­tan­bu­l’­da­ki Ge­zi Par­kı ey­lem­le­rin­de po­li­sin at­tı­ğı bi­ber ga­zı­nın ba­şı­na isa­bet et­me­si so­nu­cu Ber­kin El­va­n (14) öldü. Fa­il­le­ri giz­le­dik­le­ri id­di­asıy­la İs­tan­bul Va­li­li­ği ve Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü için so­ruş­tur­ma­ya izin çık­ma­dı.

SO­MA­’DA 301 CAN GİT­Tİ

So­ma'da­ 301 iş­çi­nin öl­dü­ğü ma­den fa­ci­asıy­la il­gi­li her bir ölüm için tu­tuk­lu sa­nık­la­rın 25 yı­la ka­dar hap­si is­ten­di. An­cak mü­fet­tiş­ler ile de­net­le­me­den so­rum­lu ka­mu gö­rev­li­le­ri­ne so­ruş­tur­ma iz­ni ve­ril­me­di.

ENKAZDA ÖLDÜLER 

Va­n’­da 9 Ka­sım 2011’deki 5.6 şid­de­tin­de­ki dep­rem­de Bay­ram Otel yı­kı­ldı. 24 ki­şi enkaz altında can verdi. Dö­ne­min va­li­si ve AFAD yet­ki­li­le­ri için so­ruş­tur­ma iz­ni onaylanmadı.

ŞE­HİT SAV­CI­ İÇİN RET­

Tun­ce­li'nin Ova­cık il­çe­sin­de 2012’de PKK sal­dı­rı­sın­da şe­hit olan Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Mu­rat Uzun'un (34) eşi Ci­han Uzun, ih­ma­li olan ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin tes­pi­ti için suç du­yu­ru­su yap­tı. Dö­ne­min İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler 16 ka­mu gö­rev­li­si için so­ruş­tur­ma iz­ni ver­me­di.

(Kaynak: Bugün)

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye