hukuk haberleri
ÖN İNCELEME DURUŞMASINA KATILMAMA Yazdır
Sosyal Medyada Bizi Paylaşın

ÖN İNCELEME DURUŞMASINA KATILMAMA
YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARI; TAHKİKAT AŞAMASINA GEÇİLEN DOSYADA ÖN İNCELEME DURUŞMASINA GELMEYEN TARAFIN DURUŞMAYA DAVET EDİLMESİ ZORUNLULUĞU
T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/6429
K. 2015/21058
T. 11.11.2015

* TAHKİKAT AŞAMASINA GEÇİLEN DOSYADA ÖN İNCELEME DURUŞMASINA GELMEYEN TARAFIN DURUŞMAYA DAVET EDİLMESİ ZORUNLULUĞU (Ön İnceleme Duruşmasında Nihai Olarak Karara Bağlanmayan Davada Ön İnceleme Duruşmasına Katılmayan Davalının Tahkikat Duruşmasına Çağrılacağı - Davalının Tahkikat Duruşmasına Çağrılmaksızın Yokluğunda Hüküm Kurulmasının Hukuki Dinlenilme Hakkının İhlali Niteliğinde Olduğu)

* ÖN İNCELEME DURUŞMASINA KATILMAMA (Taraflara Ön İnceleme Duruşmasına Çağrı Davetiyesi Tebliğ Edilmiş Olmasına Rağmen Davalının Ön İnceleme Duruşmasına Gelmediği - Ön İnceleme Duruşmasında Dava Nihai Olarak Karara Bağlanmayıp Tahkikat Aşamasına Geçildiğinden Davalının Tahkikat Duruşmasına Davet Edilmesinin Zorunlu Olduğu)

* HUKUKİ DİNLENİLME HAKKININ İHLALİ (Davalının Kendisine Yapılan Tebliğe Rağmen Gelmediği Ön İnceleme Duruşmasında Davanın Nihai Olarak Karara Bağlanmayıp Tahkikat Aşamasına Geçildiği - Davalı Tahkikat Duruşmasına Davet Edilmeden Davalının Yokluğunda Hüküm Kurulamayacağı)

* ADLİ YARDIM TALEBİ (Kanun Yollarına Başvuru Sırasında Yargıtay'a da Yapılabileceği Ve Duruşma Yapılmaksızın Talep Hakkında Karar Verilebileceği - Davalının Kendisi Ve Ailesinin Geçimini Önemli Ölçüde Zor Duruma Düşürmeksizin Gereken Kanun Yoluna Başvuru Giderlerini Kısmen Veya Tamamen Ödeme Gücünden Yoksun Olduğu Kanaatine Varıldığından Talebinin Kabul Edildiği)

6100/m. 27, 147, 336/3, 337/1

ÖZET : 1-) Adli yardım talebi kanun yollarına başvuru sırasında Yargıtay'a da yapılabilir ve duruşma yapılmaksızın talep hakkında karar verilebilir. Davalının adli yardım talebini içeren dilekçesi ve dosya kapsamındaki belge ve bilgiler birlikte değerlendirildiğinde; davalı erkeğin kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin gereken kanun yoluna başvuru giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olduğu kanaatine varıldığından davalı erkeğin adli yardım talebinin kabulüne karar verilmiştir. 2-) Boşanma davasında davalı, dava dilekçesine cevap vermiş, mahkemece ön inceleme aşamasına geçilmiş, ön incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilmiş, taraflara ön inceleme duruşmasına çağrı davetiyesi tebliğ edilmiş, davalı taraf belirlenen ön inceleme duruşmasına gelmemiştir. Mahkemece ön inceleme duruşmasında dava nihai olarak karara bağlanmayıp tahkikat aşamasına geçildiğine göre, davalının tahkikat duruşmasına davet edilmesi zorunludur. Bu yasal zorunluluğun gereği yapılmadan davalının yokluğunda hüküm kurulması, davalının hukuki dinlenilme hakkının ihlali niteliğindedir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-)Davalı erkek temyiz dilekçesinde adli yardım talebinde bulunmuştur. Adli yardıma ilişkin usul ve esaslar 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 334-340. maddelerinde düzenlenmiş olup aynı Kanunun 336/3. maddesine göre adli yardım talebi kanun yollarına başvuru sırasında Yargıtay'a da yapılabilir ve Hukuk Muhakemeleri Kanununun 337/1. maddesi uyarınca da duruşma yapılmaksızın talep hakkında karar verilebilir. Davalının adli yardım talebini içeren dilekçesi ve dosya kapsamındaki belge ve bilgiler birlikte değerlendirildiğinde; davalı erkeğin kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin gereken kanun yoluna başvuru giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olduğu kanaatine varıldığından davalı erkeğin adli yardım talebinin kabulüne karar vermek gerekmiştir.

2-)Temyiz nedenlerine hasren yapılan incelemeye gelince;

Dava, 11.03.2014 tarihinde ikame edilmiştir. Davalı, dava dilekçesine cevap vermiş, mahkemece ön inceleme aşamasına geçilmiş, ön incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilmiş, taraflara ön inceleme duruşmasına çağrı davetiyesi tebliğ edilmiş, davalı taraf belirlenen ön inceleme duruşmasına gelmemiştir. Mahkemece ön inceleme duruşmasında dava nihai olarak karara bağlanmayıp tahkikat aşamasına geçildiğine göre, davalının Hukuk Muhakemeleri Kanununun 147. maddesi gereğince tahkikat duruşmasına davet edilmesi zorunludur. Bu yasal zorunluluğun gereği yapılmadan davalının yokluğunda hüküm kurulması, davalının hukuki dinlenilme hakkının (HMK.md.27) ihlali niteliğinde olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer yönlerin incelenmesine yer olmadığına, adli yardım talebi ile hükmü temyiz eden davalı temyizinde haklı bulunduğundan temyiz harçları ile diğer temyiz giderlerinin davacı taraftan tahsiline, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye