hukuk haberleri
Ödeme emri tebliğ işleminin usulsüzlüğü Yazdır
Ödeme emri tebliğ işleminin usulsüzlüğü

Ödeme emri tebliğ işleminin usulsüzlüğü

İş Yeri Tebligatının Şirketin Yetkili Temsilcileri Olmaması Durumunda Çalışanına Yapılması Gerekirken Mahalle Muhtarına Verildiği Şirket Çalışanına İse Haber Verildiği/Tebligatın Bu Haliyle Usulsüz Olduğu - Mahkemece Borçlu Şirketin Usulsüz Tebligatı Öğrenme Tarihinin Tespit Edilerek Öğrenme Tarihine Göre Şikayet Süresinde İse Öğrenme Tarihi İtibariyle Tebligat Tarihinin Düzeltilmesine Karar Verilmesi Gerektiği

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/887
K. 2016/13740
T. 10.5.2016

* İŞYERİ TEBLİGATI (İş Yeri Tebligatının Şirketin Yetkili Temsilcileri Olmaması Durumunda Çalışanına Yapılması Gerekirken Mahalle Muhtarına Verildiği Şirket Çalışanına İse Haber Verildiği/Tebligatın Bu Haliyle Usulsüz Olduğu - Mahkemece Borçlu Şirketin Usulsüz Tebligatı Öğrenme Tarihinin Tespit Edilerek Öğrenme Tarihine Göre Şikayet Süresinde İse Öğrenme Tarihi İtibariyle Tebligat Tarihinin Düzeltilmesine Karar Verilmesi Gerektiği)

* USULSÜZ TEBLİGAT (İş Yeri Tebligatının Şirketin Yetkili Temsilcileri Olmaması Durumunda Çalışanına Yapılması Gerekirken Mahalle Muhtarına Verildiği Şirket Çalışanına İse Haber Verildiği/Mahkemece Borçlu Şirketin Usulsüz Tebligatı Öğrenme Tarihinin Tespit Edilerek Öğrenme Tarihine Göre Şikayet Süresinde İse Öğrenme Tarihi İtibariyle Tebligat Tarihinin Düzeltilmesine Karar Verileceği)

* ÖDEME EMRİ TEBLİĞ İŞLEMİNİN USULSÜZLÜĞÜ (Şikayetin Usulsüz Tebliğ İşleminin Öğrenildiği Tarihten İtibaren 7 Günlük Süre İçinde İcra Mahkemesine Yapılmasının Zorunlu Olduğu)

2004/m.16

7201/m.12,13,32

ÖZET : Dava, usulsüz tebligat şikayetine ilişkindir. İş yeri tebligatının şirketin yetkili temsilcileri olmaması durumunda çalışanına yapılması (yani teslimi) gerekirken, mahalle muhtarına verildiği, şirket çalışanına ise haber verildiği, tebligatın bu haliyle TK'nun 12 ve 13. maddelerine aykırı olarak yapıldığı ve dolayısıyla usulsüz olduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece, borçlu şirketin usulsüz tebligatı öğrenme tarihinin tespit edilerek, öğrenme tarihine göre şikayet süresinde ise, öğrenme tarihi itibariyle tebligat tarihinin düzeltilmesine karar verilmesi gerekirken, şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından borçlu aleyhine genel haciz yolu ile ilamsız takip başlatıldığı, borçlunun usulsüz tebligat şikayetiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece tebliğ işleminin usulüne uygun olduğu gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

Ödeme emri tebliğ işleminin usulsüzlüğü iddiasının yasal dayanağı İİK'nun 16. maddesi olup, bu yöndeki şikayetin, aynı maddenin 1. fıkrası uyarınca usulsüz tebliğ işleminin öğrenildiği tarihten itibaren 7 günlük süre içinde icra mahkemesine yapılması zorunludur.

Somut olayda, borçlu şirkete çıkartılan şikayete konu ödeme emrinin; "İş yerinde tebligatı alacak yetkili bulunmadığından tebligat mahalle muhtarına tebliğ edildi. 2 numaralı haber kağıdı çalışana verildi, çalışana haber verildi." şerhiyle tebliğ edildiği, anılan tebligatın şirketin yetkili temsilcileri olmaması durumunda çalışanına yapılması (yani teslimi) gerekirken, mahalle muhtarına verildiği, şirket çalışanına ise haber verildiği, tebligatın bu haliyle TK'nun 12 ve 13. maddelerine aykırı olarak yapıldığı ve dolayısıyla usulsüz olduğu anlaşılmaktadır.

O halde, mahkemece, TK'nun 32. maddesi uyarınca, borçlu şirketin usulsüz tebligatı öğrenme tarihinin tespit edilerek, öğrenme tarihine göre şikayet süresinde ise, öğrenme tarihi itibariyle tebligat tarihinin düzeltilmesine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Kaynak: wwwkazancicom

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye