hukuk haberleri
Motorsiklete kasksız binilmesi davası Yazdır
Motorsiklete kasksız binilmesi davası

Motorsiklete kasksız binilmesi davası

Müterafik Kusur Durumunun Mahkemece Değerlendirilerek Tazminattan İndirim Yapılması Gereği - Kusur Oranından İndirim

T.C.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/24006
K. 2016/6479
T. 26.5.2016

• TRAFİK KAZASI SEBEBİYLE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Ölümlü İki Taraflı Trafik Kazası Sebebiyle Desteğin Sürücüsü Olduğu Aracın Trafik Sigorta Şirketinden/Davacıların Desteğinin Kullandığı Motosiklete Kasksız Bindiği - Zarar Görenin Müterafik Kusurunun Kabul Edileceği/Kusur Oranından İndirim )

• MOTORSİKLETE KASKSIZ BİNİLMESİ ( Müterafik Kusur Durumunun Mahkemece Değerlendirilerek Tazminattan İndirim Yapılması Gereği - Kusur Oranından İndirim )

• KUSUR ORANINDAN İNDİRİM YAPILACAĞI ( Motorsiklete Kasksız Binilmesi Nedeniyle Tazminattan İndirim Yapılması Gerekip Gerekmediği Hususlarının Tartışılması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gereği - Yapılan İşin Hatır İşi Olup Olmadığı Üzerinde de Araştırma Yapılması Gereği/Destekten Yoksun Kalma Tazminatı )

• HATIR TAŞIMASI OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ ( Yapılan İşin Kimin Arzusu ve Ne Amaçla Yapıldığı Hususlarında Araştırma Yapılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği - Ölümlü İki Taraflı Trafik Kazası Sebebiyle Desteğin Sürücüsü Olduğu Aracın Trafik Sigorta Şirketinden Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İstemi )

• MÜTERAFİK KUSUR DURUMU ( Motorsiklete Kasksız Binilmesi Nedeniyle Tazminattan İndirim Yapılması Gerekip Gerekmediği Hususlarının Tartışılması Gerektiği )
6098/m. 49,51,52

ÖZET : Dava, trafik kazası nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı talebine ilişkindir.Davaya konu olan olayda, davacıların desteğinin kullandığı motosiklete kasksız bindiği, motosikletin kendisini çeken aracın halatının dolanması sebebiyle ölümlü trafik kazasının gerçekleştiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır.Desteğin motosiklete kasksız olarak binmiş olması halinde zarar görenin müterafik kusuru kabul edilmeli ve bu sebeple de belirlenecek kusur oranında bir indirim yapılması zorunludur.Bu itibarla tazminattan indirim yapılmasının gerekip gerekmediği hususunun tartışıldıktan sonra bir karar verilmesi gerekir.Hatır üzerine yapılan işlerin bir menfaat karşılığı olmadığı gözetilerek mahkemece dava dışı şahsın sürücüsü olduğu aracın halatla bağlı olan desteğin bulunduğu motorsikletin çekilmesi sırasında meydana gelen trafik kazası sonucu desteğin vefat etmesi olayında yapılan işin hatır için olup olmadığı, tarafların yakınlığı, varsa hatır için yapılan işin kimin arzusu ve ne amaçla yapıldığı, hususları araştırılmalıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacılar vekili, davacılardan ...'nın eşi diğerlerinin babası olan ...'ın maliki ve sürücüsü olduğu motorsikletin, davalının trafik sigorta şirketi olduğu araç ile halatla bağlı olarak çekilmesi sırasında meydana gelen trafik kazasında ...'ın vefat ettiğini belirterek, fazlaya dair haklarını saklı tutularak toplam 10.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının 21.6.2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini istemiştir.

Davacılar vekili, ıslah dilekçesi ile talebini toplamda 198.518,15 TL'ye yükseltmiş ve 4.7.2013 tarihinden itibaren faiz istemiştir.
Davalı ... vekili, desteğin kasksız olarak motorsiklete bindiğini ve hatır için taşındığını belirtmiş ve davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kabulüne, davacılardan ... için 143.836,70 TL, ... için 20.354,61 TL ve ... için 34.326,84 TL olmak üzere toplam 198.518,15 TL ölüm sebebiyle destekten yoksun kalma tazminatının temerrüt tarihi olan 4.7.2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ( poliçe limitiyle sınırlı kalmak kaydıyla ) davalıdan alınarak davacılara verilmesine, karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, ölümlü iki taraflı trafik kazası sebebiyle desteğin sürücüsü olduğu aracın trafik sigorta şirketinden destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.

1- )6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 52/1. maddesi hükmüne göre zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hâkim, tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir. Davaya konu olan olayda, davacıların desteğinin kullandığı motosiklete kasksız bindiği, motosikletin kendisini çeken aracın halatının dolanması sebebiyle meydana gelen trafik kazasında desteğin, trafik kazası ile husulü mümkün künt travmadan gelişen kafatası kemiği kırıkları ile birlikte beyin kanamasına bağlı komplikasyonlar sonucu vefat ettiği, dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Desteğin motosiklete kasksız olarak binmiş olması halinde 6098 Sayılı BK'nın 52. maddesi uyarınca zarar görenin müterafik kusuru kabul edilmeli ve bu sebeple de belirlenecek kusur oranında bir indirim yapılması zorunludur. Bu itibarla somut olayda yukarda anılan kanun maddesi gereğince tazminattan indirim yapılmasının gerekip gerekmediği hususunun tartışıldıktan sonra bir karar verilmesi gerekirken, bu hususun karar yerinde değerlendirilmemiş olması bozmayı gerektirmiştir.

2- ) Hatır üzerine yapılan işler bir menfaat karşılığı olmadığı cihetle, bu gibi yapılan işlerde ve zarar görenin müterafik kusurunun tespiti halinde 6098 Sayılı Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca tazminattan uygun bir indirim yapılması, gerek öğretide gerekse Yargıtay İçtihatlarında benimsenmiş ve yerleşmiş bulunmaktadır. Bu itibarla, davalının savunmaları üzerinde durularak, ceza mahkemesi dosyası da değerlendirilerek, mahkemece dava dışı şahsın sürücüsü olduğu aracın halatla bağlı olan desteğin bulunduğu motorsikletin çekilmesi sırasında meydana gelen trafik kazası sonucu desteğin vefat etmesi olayında yapılan işin hatır için olup olmadığı, tarafların yakınlığı, varsa hatır için yapılan işin kimin arzusu ve ne amaçla yapıldığı, hususları araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken açıklanan hususlar araştırılmadan karar verilmesi usul ve yasaya aykırı görülmüştür. Hakim, tazminattan mutlaka indirme yapmak zorunda değilse de bunun dahi gerekçesini kararında tartışması ve nedenlerini göstermesi gerekir. Mahkemece bu husus gözardı edilerek yazılı olduğu şekilde eksik inceleme ile karar tesisi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan ( 1 ) ve ( 2 ) numaralı bentlerde açıklanan sebeplerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, 26.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Kaynak: wwwkazancicom

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye