hukuk haberleri
KREDİ SÖZLEŞMESİ - TAHSİL HARCI Yazdır
Sosyal Medyada Bizi Paylaşın


KREDİ SÖZLEŞMESİ - TAHSİL HARCININ 1/4 ALINACAĞI
YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ KARARI; KONUT FİNANSMAN (KREDİ) SÖZLEŞMESİ, TAHSİL HARCININ 1/4 ALINACAĞI
T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2015/969
KARAR NO:2015/11881
KARAR TARİHİ: 30.04.2015

Özet: İcra takibine konu kredi konut finansmanı kapsamında olduğundan, ihale tarihi ile tahsil harcının alındığı şikâyete konu işlem tarihi de mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ’nun yürürlükte olduğu döneme denk geldiğinden, tahsil harcının dörtte biri oranında alınması gerekmekte olup, mahkemece alacaklı bankanın tahsil harcına yönelik şikâyetinin kabulüne karar verilmelidir.

(492 s. Harçlar K. 1 s. Tarife B bölümü I fıkrası 3/h bendi)
(2499 s. SPK m. 38/A)
(6362 s. SPK m. 57/1, 139)

Mahalli mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için tetkik hâkimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı banka tarafından konut finansmanı sözleşmesine dayalı olarak ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibi başlatıldığı, borçlu adına kayıtlı taşınmazın 28.08.2012 tarihinde ihale edildiği, ihalenin kesinleştiği ve ihale bedeli üzerinden %9,9 oranında tahsil harcı alındığı görülmektedir.

492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı (1) sayılı tarifenin "(B) İcra ve iflâs harçları" bölümünün "1-İcra harçları" başlıklı fıkrasının 3/h bendinde "2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır." düzenlemesi yer almaktadır.

2499 sayılı Kanun, 30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 06.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 139. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış ise de, somut olayda, ihale tarihi 28.08.2012 ve tahsil harcının alındığı tarih 17.09.2012 olup, şikâyete konu işlemin tarihi 2499 sayılı Yasanın yürürlükte olduğu döneme denk gelmektedir. Bu nedenle mahkemenin tespiti yerinde değildir.

Kaldı ki, 30.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 139. maddesindeki; "... Mevzuatta 2499 sayılı Kanun hükümlerine yapılan atıflar, bu Kanunun ilgili hükümlerine yapılmış sayılır." düzenlemesi karşısında, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı tarifenin "(B) İcra ve iflâs harçları" bölümünün "1-İcra harçları" başlıklı fıkrasının 3/h bendindeki atfın 6362 sayılı Kanun'un 57/1. maddesine yapıldığının kabulü gerekir.

6362 sayılı Kanun'un 57/1. maddesinde; "Konut finansmanı, konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması ve bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kredi kullandırılmasıdır. Konut finansmanı kuruluşları, konut finansmanı fonları ve ipotek finansmanı kuruluşlarının bu kredilere ve alacaklara dayalı veya bunların teminatı altındaki işlemleri de bu kapsamdadır." hükmüne yer verilmiştir.

Bu durumda, yukarıda değinilen yasal düzenlemeler uyarınca somut olaya bakıldığında; takip konusu kredi konut finansmanı kapsamında olduğundan tahsil harcının 1/4 oranında alınması gereklidir.

O halde, mahkemece, alacaklı bankanın tahsil harcına yönelik şikâyetinin kabulüne karar verilmesi gerekirken; yazılı şekilde reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nın 366 ve HUMK'nın 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.04.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye