hukuk haberleri
Kiracının ruhsatsız teras katı yapması - Tahliye istemi Yazdır

KİRACININ RUHSATSIZ TERAS KATI YAPMASI - TAHLİYE İSTEMİ

Binanın Proje ve Eklerine Aykırılık Sebebiyle Kiralananın Yapı Tatil Zaptı Düzenlenmek Suretiyle Mühürlendiği/Bu Sebeple İdari Para Cezası Verildiği - Kiracının Bu Eylemi ve Bu Eyleminde Israr Etmesi Kiralananı Özenle Kullanma Borcuna Aykırı Davranıldığının Kiralayanın Hukukuna Zarar Verildiği/818 S.K Md.316/3 Dikkate Alınarak Tahliyeye Karar Verilmesi Gerektiği

T.C.
YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/10963
K. 2016/3835
T. 11.5.2016

* KİRALANANA RUHSATSIZ TERAS KATI YAPILMASI (Binanın Proje ve Eklerine Aykırılık Sebebiyle Kiralananın Yapı Tatil Zaptı Düzenlenmek Suretiyle Mühürlendiği/Bu Sebeple İdari Para Cezası Verildiği - Kiracının Bu Eylemi ve Bu Eyleminde Israr Etmesi Kiralananı Özenle Kullanma Borcuna Aykırı Davranıldığının Kiralayanın Hukukuna Zarar Verildiği/818 S.K Md.316/3 Dikkate Alınarak Tahliyeye Karar Verilmesi Gerektiği)

* BİNANIN PROJE VE EKLERİNE AYKIRILIK (Kira Sözleşmesine Aykırılık Sebebiyle Kiralananın Tahliyesi İstemi - Kiracının Bu Eylemi ve Bu Eyleminde Israr Etmesi Kiralananı Özenle Kullanma Borcuna Aykırı Davranıldığının Kiralayanın Hukukuna Zarar Verildiğinin Kabulü Gerektiği/818 S.K Md.316/3 Dikkate Alınarak Tahliyeye Karar Verileceği)

* KİRA SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK SEBEBİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ (Ruhsatsız Teras Yapılması - Kiracının Bu Eylemi ve Bu Eyleminde Israr Etmesi Kiralananı Özenle Kullanma Borcuna Aykırı Davranıldığının Kiralayanın Hukukuna Zarar Verildiği/818 S.K Md.316/3 Dikkate Alınarak Tahliyeye Karar Verilmesi Gerektiği)

818/m.316

ÖZET : Dava, akde aykırılık sebebiyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Davacı vekilinin dava dilekçesinde ileri sürdüğü davalının kiralananda ruhsatsız yapı yaptığı dosyada mevcut 28.10.2014 tarihli Belediye Yapı Tadil Zaptı ve 4.12.2014 tarihli Encümen Kararından kiracının binanın üst katında 28,5 m2 kapalı alan ve 59,5 m2 üstü çelik profille iskeleti çatı olan teras kat yaptığı, binanın proje ve eklerine aykırılık sebebiyle kiralananın yapı tatil zaptı düzenlenmek suretiyle mühürlendiği, bu sebeple idari para cezası verildiği anlaşılmaktadır. Kiracının bu eylemi ve bu eyleminde ısrar etmesi kiralananı özenle kullanma borcuna aykırı davranıldığının kiralayanın hukukuna zarar verildiğinin kabulü gerekir. Bu durumda, BK.316/3 hükmü dikkate alınarak tahliyeye karar verilmesi gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Uyuşmazlık, akde aykırılık sebebiyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, dava dilekçesinde, davalının davaya konu dükkan üzerine izinsiz inşaat yaptığı, içki, gıda ruhsatı olmaksızın alkollü içki sattığı, dükkanı önündeki kaldırımı izinsiz olarak flama ve reklam afişleri ile işgal etttiği, işyerinde hijyen kurallarını ihlal ederek, kedi, köpek gibi hayvanlar besleyerek komşuları rahatsız ettiği gerekçesiyle akde aykırılık sebebiyle davalının kiralanandan tahliyesini istemiştir. Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur. Mahkemece 30 günlük süre verilerek usulüne uygun fesih bildirimi yapılmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Türk Borçlar Kanununun 316.maddesi hükmü uyarınca kiracı kiralananı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. Kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranması durumunda sözleşmeye aykırılık sebebiyle tahliyesine karar verilebilmesi için kiraya verenin konut ve çatılı işyeri kirasında kiracıya en az otuz gün süre vererek aykırılığın giderilmesini, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceğini yazılı olarak bildirmesi ve tanınan bu süre içerisinde de akde aykırılığın giderilmemiş olması gerekir. Diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, kiracıya önceden bir ihtarda bulunmaksızın, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir. Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.

Olayımıza gelince; Davacı vekilinin dava dilekçesinde ileri sürdüğü davalının kiralananda ruhsatsız yapı yaptığı dosyada mevcut 28.10.2014 tarihli Belediye Yapı Tadil Zaptı ve 4.12.2014 tarihli Encümen Kararından kiracının binanın üst katında 28,5 m2 kapalı alan ve 59,5 m2 üstü çelik profille iskeleti çatı olan teras kat yaptığı, binanın proje ve eklerine aykırılık sebebiyle kiralananın yapı tatil zaptı düzenlenmek suretiyle mühürlendiği, bu sebeple idari para cezası verildiği anlaşılmaktadır. Kiracının bu eylemi ve bu eyleminde ısrar etmesi kiralananı özenle kullanma borcuna aykırı davranıldığının kiralayanın hukukuna zarar verildiğinin kabulü gerekir. Bu durumda, BK.316/3 “kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir” hükmü dikkate alınarak tahliyeye karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddi doğru değildir.

Hüküm bu sebeple bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle temyiz itirazlarının kabulüyle 6100 Sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istenmesi halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 11.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Kaynak: wwwkazancicomtr

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye