hukuk haberleri
İşten istifa eden (Geçerli İstifa) işçinin işe iade talebinde bulunamayacağı Yazdır
İşten istifa eden (Geçerli İstifa) işçinin işe iade talebinde bulunamayacağı

İşten istifa eden (Geçerli İstifa) işçinin işe iade talebinde bulunamayacağı

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
2015/29449 E.
2016/8690 K.

Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; müvekkilinin iş sözleşmesinin haklı veya geçerli bir neden olmaksızın feshedildiğini ve işverence bir takım belgeler imzalatıldığını işleri sürerek; feshin geçersizliğinin tespiti ile müvekkilinin işe iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili; müvekkilinin yaptığı görevlendirme sonrası davacının söz konusu görevlendirmenin esaslı değişiklik niteliğinde olduğunu ileri sürerek istifa dilekçesi verdiğini, iş sözleşmesini kendisi sonlandıran davacının işe iadesini talep edemeyeceğini savunmuştur.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece; görev değişikliğinin esaslı değişiklik niteliğinde olduğu, davacının bu görev değişikliğini kabul etmesinin beklenemeyeceği, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı veya geçerli bir neden olmaksızın feshedildiği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:
Somut olayda; davacı ithalat sorumlusu olarak çalışmakta iken, 19.12.2014 tarihinde ihtiyaç nedeni ile muhasebe sorumlusu olarak görevlendirildiği işverence bildirilmiş olup, davacı aynı tarihte el yazısı ile yazdığı dilekçede söz konusu görevlendirmenin esaslı değişiklik niteliğinde olduğunu ve iş sözleşmesini İş Kanunu'nun 24/II-f maddesi uyarınca sona erdirdiğini bildirmiştir.

Davacı vekili, davalının işsizlik ödeneği için gerekli olduğu söyleyerek müvekkiline bir takım belgeler imzalattığını iddia etmiş ise de, davacının baskı veya hile altında istifa dilekçesini yazıp, imzaladığı ispatlanamamıştır. İş sözleşmesini kendisi sona erdiren işçinin işe iade talebinde bulunamayacağı gözetilmeksizin, yanılgılı değerlendirme ile davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesini hatalıdır.
4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM :
Yukarda açıklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2. Davanın REDDİNE,
3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
4. Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 120.00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ne göre belirlenen 1.800 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,
Kesin olarak 07.04.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Kaynak: wwwkarararacom

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye