hukuk haberleri
İcranın kaldırılması, Tebligatın itiraz eden borçlu vekiline yapılması gerektiği Yazdır
İcranın kaldırılması, Tebligatın itiraz eden borçlu vekiline yapılması gerektiği

İcranın kaldırılması, Tebligatın itiraz eden borçlu vekiline yapılması gerektiği

T.C
YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2015/9988
KARAR NO.2016/3004
KARAR TARİHİ. 13.04.2016
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi


ÖZET: icra takibine borçlunun vekilince itiraz edilmişse, “itirazın kaldırılması” davasında dava dilekçesinin borçlu vekiline tebliğinin zorunlu olduğu


İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davalılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava kira alacağının tahsili için başlatılan icra takibine yapılan itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, karar davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı alacaklılar vekili tarafından, davalı borçlular aleyhine, 30.12.2014 tarihinde haciz ve tahliye istekli olarak başlatılan icra takibinde, ödeme emri borçlu/kiracı ...ne 05.01.2015 tarihinde tebliğ edilmiş, . . . ise ödeme emri iade olunarak tebliğ edilememiştir. 12.01.2015 tarihinde Av. ... Tekman tarafından her iki borçlu adına vekaletname ibraz edilerek borca itiraz edilmiştir.
İcra takibi ile borca itiraz üzerine icra mahkemesinde açılan itirazın kaldırılması davası, birbirini tamamlayan ve bütünlük arz eden takip hukuku işlemleridir. Tebligat Kanunu'nun 11.maddesi ve Avukatlık Kanununun 41.maddesine göre, vekille takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması zorunludur. İcra takip dosyasında borca itiraz, borçlular vekili tarafından yapılmıştır. Bu durumda, dava dilekçesinin vekile tebliğ edilerek, usulüne uygun olarak taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esasının incelenmesi gerekirken, asile tebligat yapılmak suretiyle, taraf teşkili sağlanmadan, davalı borçluların savunma hakkı kısıtlanmak suretiyle karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

Karar bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428 ve İİK.nın 366.maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 13.04.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Kaynak: wwwkarararacom

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye