hukuk haberleri
Haciz müzekkerelerinin gereğini yapmamak suçtur Yazdır
Sosyal Medyada Bizi Paylaşın

T.C
YARGITAY
1. CEZA DAİRESİ
ESAS NO.2013/1900
KARAR NO.2014/2
KARAR TARİHİ.14.01.2014

HACİZ MÜZEKKERELERİNİN GEREĞİNİ YAPMAYAN KAMU GÖREVLİLERİNE MUHAKEME KARARI ALINMADAN SAVCILIKÇA DOĞRUDAN İŞLEM YAPILIR

ÖZET:İcra müdürlüklerince gönderilen haciz müzekkerelerinin gereğini yapmamak eylemi nedeniyle, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca doğrudan kovuşturma yapılması gerektiği hakkında.

KARAR

Haklarında İşleme Konulmama Kararı Verilenler :

1- … - Balıkesir İli, … Belediye Başkanı
2- … - Balıkesir İli, … Belediyesi Mali Hizmetler Müdür Vekili
3- … - Balıkesir İli, … Belediyesi Gerçekleştirme Görevlisi

İtiraz Edilen Karar : Şikayetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanının 22.8.2013 tarih ve İNS:2013.10.2102 sayılı kararı

Karara İtiraz Eden: Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı

Soruşturulacak Eylem : … Belediye Başkanı …'nun Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borcundan dolayı Bandırma 2’nci İcra Müdürlüğünün 2011/1954 esas sayısına kayden açılan dosya kapsamında adı geçenin aylık ve ikramiyelerine haciz konulması istemiyle Belediyeye gönderilen haciz müzekkerelerinin gereğini yapmamak

Eylem Tarihi : 2012 Yılı

İçişleri Bakanlığının 25.12.2013 tarih ve 34455 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, İçişleri Bakanının 22.08.2013 tarih ve İNS:2013.10.2102 sayılı şikayetin işleme konulmamasına ilişkin kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Adnan Dikenli'nin açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 357’nci maddesinde, "İcra dairesince kanuna göre yapılan tebliğ ve emirleri derhal yapmağa ve neticesini geciktirmeksizin icra dairesine bildirmeğe alakadarlar mecburdur. Makbul sebep haricinde tebliğ ve emirleri yapmayanlar hakkında ait olduğu dairece tahkikatı evveliyeye hacet kalmaksızın Cumhuriyet Savcılığınca doğrudan doğruya takibat yapılır." hükmü yer almaktadır.

İlgililere isnat edilen eylemin, Bandırma 2’nci İcra Müdürlüğünün 2011/1954 esas sayısına kayden açılan dosya kapsamında, … Belediye Başkanı …'nun aylık ve ikramiyelerine haciz konulması istemiyle Belediyeye gönderilen haciz müzekkerelerinin gereğini yapmamak olduğu, anılan hüküm uyarınca söz konusu eylem nedeniyle ilgililer hakkında Marmara Cumhuriyet Başsavcılığınca doğrudan kovuşturma yapılması gerektiğinden, itirazın kabulüyle şikayetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanının 22.08.2013 tarih ve İNS:2013.10.2102 sayılı kararının kaldırılmasına, bu eylem nedeniyle ilgililer hakkında genel hükümlere göre gereği yapılmak üzere dosyanın karar ekli olarak Marmara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine 14.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kararara.com 

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye