hukuk haberleri
Gerekçeli Kararın Usule Aykırı Olarak Tebliğ Edilmesi Yazdır

Gerekçeli Kararın Usule Aykırı Olarak Tebliğ Edilmesi

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/1961
K. 2016/7349
T. 14.3.2016

• USULSÜZ TEBLİĞ EDİLEN GEREKÇELİ KARAR ( Davalının Mernis Adresinin Olup Olmadığı konusunun Araştırıldığına Dair Dosyada Herhangi Bir Kayıt Olmadığı ve Buna Göre Davalının Mernis Adresinin Olup Olmadığı Araştırılarak Şayet Varsa Gerekçeli Karar ve Temyiz Dilekçesinin Çıkarılacak Tebligata 7201 S. TK'nun 21/2. Md.sine Göre Yapılması Gerektiği Yönünde Bir Şerh Yazılarak Tebliğ Edilmesinin Sağlanması Gerektiği )
• TEBLİGAT ( Usulsüz Tebliğ Edilen Gerekçeli Karar - Davalının Mernis Adresinin Olup Olmadığı Araştırılarak Şayet Varsa Gerekçeli Karar ve Temyiz Dilekçesinin Çıkarılacak Tebligata 7201 S. TK'nun 21/2. Md.sine Göre Yapılması Gerektiği Yönünde Bir Şerh Yazılarak Tebliğ Edilmesinin Sağlanması Gerektiği )
• MERNİS ADRESİNİN OLUP OLMADIĞI HUSUSUNDA DOSYADA KAYIT BULUNMAMASI ( Davalının Mernis Adresinin Olup Olmadığı Araştırılarak Şayet Varsa Gerekçeli Karar ve Temyiz Dilekçesinin Çıkarılacak Tebligata 7201 S. TK'nun 21/2. Md.sine Göre Yapılması Gerektiği Yönünde Bir Şerh Yazılarak Tebliğ Edilmesinin Sağlanması Gerektiği )
7201/m.21/2,35
ÖZET : Usulsüz tebliğ edilen gerekçeli karar ile temyiz dilekçesinin usulüne uygun tebliğ ettirilmesi ile tebligat parçası asılları ile birlikte gönderilmesi ve bunun yanında, davalı ...'ya gönderilen gerekçeli karar ve ( gerekçeli kararın ) temyiz dilekçesinin bila tebliğ dönmesi üzerine, aynı adrese, 7201 Sayılı Kanunu'nun 35. maddesine göre tebligat yapıldığı, ancak davalı ...'nın mernis adresinin olup olmadığı hususunun araştırıldığına dair dosyada herhangi bir kayıt olmadığı, buna göre davalının mernis adresinin olup olmadığı araştırılarak şayet varsa, gerekçeli karar ve ( gerekçeli kararın ) temyiz dilekçesinin çıkarılacak tebligata 7201 Sayılı TK'nun 21/2. maddesine göre yapılması gerektiği yönünde bir şerh yazılarak tebliğ edilmesinin sağlanması ( ve tebligat parçası aslının birlikte gönderilmesi ) için, dosyanın mahalline geri çevrilmesine karar verilmiştir. DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı ... tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR :
a ) 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 11. ve Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 18. maddeleri gereğince; vekil ile takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması zorunludur.
Gerekçeli karar ve ( gerekçeli kararın ) temyiz dilekçesinin davalı asiller ... Otomotiv Ltd. Şti ve ...'na 7201 Sayılı TK'nun 11. maddesine aykırı olarak tebliğ edildiği,
b ) Gerekçeli karar ve ( gerekçeli kararın ) temyiz dilekçesinin davalı ...'ın adreste olup olmadığı tebliğ evrakına şerh düşülmeksizin yapılmakla 7201 Sayılı TK'nun 17. maddesine aykırı olarak tebliğ edildiği,
c ) Gerekçeli karar ve ( gerekçeli kararın ) temyiz dilekçesinin davalı ... Otomotiv Ltd. Şti. ve ... … Ltd. Şti.nin yetkililerinin adreste olup olmadığı tebliğ evrakına şerh düşülmeksizin işçilerine 7201 Sayılı TK'nun 12-13. maddelerine aykırı olarak tebliğ edildiği görülmekle;
Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda usulsüz tebliğ edilen gerekçeli karar ile temyiz dilekçesinin usulüne uygun tebliğ ettirilmesi ile tebligat parçası asılları ile birlikte gönderilmesi,
SONUÇ : Bunun yanında, davalı ...'ya gönderilen gerekçeli karar ve ( gerekçeli kararın ) temyiz dilekçesinin bila tebliğ dönmesi üzerine, aynı adrese, 7201 Sayılı Kanunu'nun 35. maddesine göre tebligat yapıldığı, ancak davalı ...'nın mernis adresinin olup olmadığı hususunun araştırıldığına dair dosyada herhangi bir kayıt olmadığı, buna göre davalı ...'nın 24.12.2015 tarihinde mernis adresinin olup olmadığı araştırılarak şayet varsa, gerekçeli karar ve ( gerekçeli kararın ) temyiz dilekçesinin çıkarılacak tebligata 7201 Sayılı TK'nun 21/2. maddesine göre yapılması gerektiği yönünde bir şerh yazılarak tebliğ edilmesinin sağlanması ( ve tebligat parçası aslının birlikte gönderilmesi ) için, dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 14.03.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: kazancicomtr

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye