hukuk haberleri
Feshin geçersizliği ve işe iade talebi Yazdır
Feshin geçersizliği ve işe iade talebi

Feshin geçersizliği ve işe iade talebi

Davalının Davacının İzin Gününde İşyerine Gelerek 60 Kg. Ağırlığındaki Bakır Levhaları Götürdüğünü ve İş Aktinin Haklı Sebeple Feshedildiğini İddia Ettiği/Davanın Reddedildiği - Davacının Fesih Sebebi Yapılan Davranışı Kesin Şekilde Kanıtlanamamış İse de Tutanaklar ve Tanık Beyanları İle Ortaya Çıkan Olgulardan İşverenden İş İlişkisini Sürdürmesi Beklenemez Derecede Şüphe Meydana Gelmiş Olup Bu Durumda İş Sözleşmesinin Feshinin Haklı Nedene Dayandığı Sabit Olmasa da Geçerli Nedene Dayandığının Kabul Edileceği

T.C.
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/4882
K. 2016/7665
T. 14.3.2016

* İŞÇİ HAKKINDA OLUŞAN ŞÜPHENİN GEÇERLİ FESİH NEDENİ SAYILMASI (İş Sözleşmesinin Devamı Konusunda Davacının Fesih Sebebi Yapılan Davranışı Kesin Şekilde Kanıtlanamamış İse de Tutanaklar ve Tanık Beyanları İle Ortaya Çıkan Olgulardan İşverenden İş İlişkisini Sürdürmesi Beklenemez Derecede Şüphe Meydana Geldiğinden İş Sözleşmesinin Feshinin Haklı Nedene Dayandığı Sabit Olmasa da Geçerli Nedene Dayandığı)

* FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE TALEBİ (Davalının Davacının İzin Gününde İşyerine Gelerek 60 Kg. Ağırlığındaki Bakır Levhaları Götürdüğünü ve İş Aktinin Haklı Sebeple Feshedildiğini İddia Ettiği/Davanın Reddedildiği - Davacının Fesih Sebebi Yapılan Davranışı Kesin Şekilde Kanıtlanamamış İse de Tutanaklar ve Tanık Beyanları İle Ortaya Çıkan Olgulardan İşverenden İş İlişkisini Sürdürmesi Beklenemez Derecede Şüphe Meydana Gelmiş Olup Bu Durumda İş Sözleşmesinin Feshinin Haklı Nedene Dayandığı Sabit Olmasa da Geçerli Nedene Dayandığının Kabul Edileceği)

* İŞÇİNİN FESİH SEBEBİ YAPILAN DAVRANIŞININ KESİN ŞEKİLDE KANITLANAMAMASI (Feshin Geçersizliği ve İşe İade - Tutanaklar ve Tanık Beyanları İle Ortaya Çıkan Olgulardan İşverenden İş İlişkisini Sürdürmesi Beklenemez Derecede Şüphe Meydana Geldiğinden İş Sözleşmesinin Feshinin Haklı Nedene Dayandığı Sabit Olmasa da Geçerli Nedene Dayandığının Kabul Edilmesi Gerektiği)

* İŞÇİ HAKKINDA İŞ İLİŞKİSİNİN SÜRDÜRÜLMESİ BEKLENEMEZ DERECEDE ŞÜPHE MEYDANA GELMESİ (İş Sözleşmesinin Devamı Konusunda Davacının Fesih Sebebi Yapılan Davranışı Kesin Şekilde Kanıtlanamamış İse de Tutanaklar ve Tanık Beyanları İle Ortaya Çıkan Olgulardan İşverenden İş İlişkisini Sürdürmesi Beklenemez Derecede Şüphe Meydana Geldiğinden İş Sözleşmesinin Feshinin Haklı Nedene Dayandığı Sabit Olmasa da Geçerli Nedene Dayandığı Kabul Edilerek Sonucu Bakımından Doğru Olan Kararın Onanacağı)
4857/m.18

ÖZET : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Davalı, davacının izin gününde işyerine gelerek 60 kg. ağırlığındaki bakır levhaları götürdüğünü ve tutulan tutanak ile iş aktinin haklı sebeple feshedildiğini iddia etmiştir. Mahkeme, davanın reddine karar vermiştir. İş sözleşmesinin devamı konusunda davacının fesih sebebi yapılan davranışı kesin şekilde kanıtlanamamış ise de tutanaklar ve tanık beyanları ile ortaya çıkan olgulardan işverenden iş ilişkisini sürdürmesi beklenemez derecede şüphe meydana gelmiş olup bu durumda iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayandığı sabit olmasa da geçerli nedene dayandığı kabul edilerek sonucu bakımından doğru olan kararın onanması uygun bulunmuştur.

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin geçerli ve haklı sebebe dayanmaksızın doğru olmayan bir isnad ile işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret, sendikal tazminat ve diğer haklarının belirlenmesini istemiştir.
Davalı vekili, davacının 22.2.2015 tarihinde nöbeti olmamasına rağmen izin gününde T.B.M.M.'ne geldiğini, kamera kayıtları ile bu durumun sabit olduğunu,aynı işyerinde çalışan ... ile ... ve başlarında sorumlu çavuşları ile birlikte malzeme almak için meclis bahçesinde bölgeye traktör ile geldiklerinde uzaktan tuvaletler önünde uğraşan bir kişi görmeleri üzerine şahsın yanına kestirmeden giden ...'nin WC küpesteleri üzerinde bulunan bakır kaplamaların söküldüğünün ve 60 kg. ağırlığındaki bakır levhanın yanında davacının görüldüğünü, tutulan tutanak ile iş aktinin haklı sebeple feshettiğini beyanla davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
Karar, davacı avukatınca temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle, İş sözleşmesinin devamı konusunda davacının fesih sebebi yapılan davranışı kesin şekilde kanıtlanamamış ise de tutanaklar ve tanık beyanları ile ortaya çıkan olgulardan işverenden iş ilişkisini sürdürmesi beklenemez derecede şüphe meydana gelmiş olup bu durumda iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayandığı sabit olmasa da geçerli nedene dayandığı kabul edilerek sonucu bakımından doğru olan kararın bu ilave gerekçe ile ONANMASINA aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 14.03.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Kaynak: wwwkazancicom

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye