hukuk haberleri
Devamlılık Arzetmeyen Geçici İhtiyaç Tahliye nedeni Olmaz. Yazdır
Sosyal Medyada Bizi Paylaşın

İŞYERİ İHTİYACI SEBEBİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ
İhtiyacın Gerçek Samimi ve Zorunlu Olduğunun Kanıtlanması Gerektiği - Devamlılık Arzetmeyen Geçici İhtiyaç Tahliye Nedeni Yapılamayacağı Gibi Henüz Doğmamış veya Gerçekleşmesi Uzun Bir Süreye Bağlı Olan İhtiyacın Da Tahliye Sebebi Olarak Kabul Edilemeyeceği
T.C.
YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/7043
K. 2015/7734
T. 1.10.2015

• İŞYERİ İHTİYACI SEBEBİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( İhtiyacın Gerçek Samimi ve Zorunlu Olduğunun Kanıtlanması Gerektiği - Tanık Beyanları Doğrultusunda Davacının Halen İşi Olmayan Torununun İşyeri İhtiyacının Samimi ve Zorunlu Olduğunun Kabul Edileceği/Ziraat Fakültesi Mezunu Olan İhtiyaçlının Mesleği İle İlgili Bir İş Dışında Başka İş Yapmak İstemesinin İhtiyacın Samimi ve Gerçek Olmadığı Olarak Değerlendirilemeyeceği )

• İHTİYACIN GERÇEK SAMİMİ VE ZORUNLU OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Devamlılık Arzetmeyen Geçici İhtiyaç Tahliye Nedeni Yapılamayacağı Gibi Henüz Doğmamış veya Gerçekleşmesi Uzun Bir Süreye Bağlı Olan İhtiyacın Da Tahliye Sebebi Olarak Kabul Edilemeyeceği - Davacının Torununun İşinin Olmadığı ve Kiralananı Kahvehane Olarak İşleteceği İddiasının Samimi ve Gerçek Olduğunun Kabul Edileceği/Kiralananın Tahliyesine Karar Verileceği )

• İHTİYAÇ SAHİBİNİN MESLEĞİ DIŞINDA BAŞKA BİR YAPMAK İÇİN TAŞINMAZA İHTİYAÇ DUYMASI ( Tanık Beyanları ve Davalı Tarafın Dosyaya Bir Delil Sunmadığı Gözetilerek Davacının Torununun İşyeri İhtiyacının Gerçek ve Samimi Olduğunun Kabul Edileceği - Ziraat Fakültesi Mezunu Olan İhtiyaçlının Mesleği İle İlgili Bir İş Dışında Başka Bir İş Yapmak İstemesinin İhtiyacın Samimi ve Gerçek Olmadığı Olarak Değerlendirilemeyeceği )

6098/m. 350

ÖZET : Dava, işyeri ihtiyacı sebebiyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. İhtiyaç iddiasına dayalı davalarda tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir. Devamlılık arzetmeyen geçici ihtiyaç tahliye nedeni yapılamayacağı gibi henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan ihtiyaç da tahliye sebebi olarak kabul edilemez. Davanın açıldığı tarihte ihtiyaç sebebinin varlığı yeterli olmayıp, bu ihtiyacın yargılama sırasında da devam etmesi gerekir. Davacı, halen işi bulunmayan torununun, kahvehane olarak işletilen dava konusu kiralananı aynı şekilde kahvehane olarak işleteceğinden bahisle, kiralananın tahliyesine karar verilmesini talep etmiş olup tanık beyanları ve davalı tarafın ihtiyacın samimi olmadığı konusunda dosyaya herhangi bir delil sunmadığı gözetilerek davacının torununun, işyeri ihtiyacının gerçek ve samimi olduğunun kabulü gerekir. Ayrıca Ziraat Fakültesi mezunu olan ihtiyaçlının mesleği ile ilgili bir iş dışında başka bir iş yapmak istemesi, ihtiyacın samimi ve gerçek olmadığı olarak değerlendirilmez. Bu durumda, mahkemece kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, işyeri ihtiyacı sebebiyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İhtiyaç iddiasına dayalı davalarda tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir. Devamlılık arzetmeyen geçici ihtiyaç tahliye nedeni yapılamayacağı gibi henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan ihtiyaç da tahliye sebebi olarak kabul edilemez. Davanın açıldığı tarihte ihtiyaç sebebinin varlığı yeterli olmayıp, bu ihtiyacın yargılama sırasında da devam etmesi gerekir.

Davacı, halen işi bulunmayan torunu Semih'in, kahvehane olarak işletilen dava konusu kiralananı aynı şekilde kahvehane olarak işleteceğinden bahisle, kiralananın tahliyesine karar verilmesini talep etmiş, davalı davanın reddini savunmuştur.

Yapılan yargılama sırasında dinlenilen tüm davacı tanıkları; İhtiyaçlının Ziraat Fakültesi mezunu olduğunu, geçici işlerde çalıştığını, KPSS sınavlarında başarılı olamadığını, askerden döndüğünü, halen boş olup sigortasının bulunmadığını, kiralananda kahvehane işletmeciliği yapmak istediğini, bu sebeple kiralanana ihtiyacı olduğunu beyan etmişlerdir. Davalı taraf, ihtiyacın samimi olmadığını savunmuş ise de savunmasını ispat açısından dosyaya herhangi bir delil ibraz etmemiştir. Bu durumda toplanan delillerin mahiyetine göre halen işi olmayan davacının torununun, işyeri ihtiyacının gerçek ve samimi olduğunun kabulü gerekir. Ayrıca Ziraat Fakültesi mezunu olan ihtiyaçlının mesleği ile ilgili bir iş dışında başka bir iş yapmak istemesi, ihtiyacın samimi ve gerçek olmadığı olarak değerlendirilmez. Bu durumda, mahkemece kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 01.10.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

kazanci.com.tr

 

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye