hukuk haberleri
Davacının bir kısım işlerden hatalı davrandığını kabul etmesi Yazdır
Davacının bir kısım işlerden hatalı davrandığını kabul etmesi

Davacının bir kısım işlerden hatalı davrandığını kabul etmesi

T.C.
Yargıtay
9. Hukuk Dairesi

Esas No:2016/26804
Karar No:2016/4111

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A)Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili dava dilekçesi ile; davacının 17.10.2011-31.07.2013 tarihleri arasında davalı işyerinde Personel Sorumlusu olarak çalıştığını, iş akdinin 31.07.2013'te 4857 sayılı kanunun 25/II. maddesi gerekçesi ile feshedildiğini; feshin haklı ve geçerli nedene dayanmadığını,kötüniyetli olduğunu; fesih bildiriminde fesih gerekçesinin somut olarak belirtilmediğini, feshin son çare olması ilkesinin uygulanmadığını, 4857 sayılı İş Kanunu madde 26'daki 6 iş günlük hak düşürücü sürenin geçtiğini ileri sürerek feshin geçersizliğinin tespiti ile davacının işe iadesine ve sonuçlarına karar verilmesini talep etmiştir.
B)Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili cevap dilekçesinde; işçi-işveren arasındaki güvenin sarsıldığını, davacının sorumluluklarını yerine getirmeyerek ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davrandığını, bu şekilde kendisine yarar sağlayarak davalıyı zarara uğrattığını, bu nedenlerle iş akdinin 4857 sayılı İş Kanunu 25/II.maddesine uygun olarak işçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak suretiyle doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması sebebiyle haklı nedenle derhal feshedildiğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
C)Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece taraf delilleri toplanmış; işyeri sicil dosyası, ........ kayıtları,ihtarname sureti,................2013/............ nolu soruşturma dosyası celp edilmiş, bildirilen taraf tanıkları dinlenmiş, somut uyuşmazlıkta teknik incelemeyi gerektirir bir yön bulunmadığından ve HMK'nin 33.maddesi uyarınca hukuku uygulamak hakime ait olduğundan, bilirkişi raporu alınmasına gerek görülmeyerek işin esası incelenmiştir. İddia, savunma, toplanan delillere, tanık beyanlarına, ................... 2013/........... sayılı soruşturma dosyasına ve tüm dosya kapsamına göre; davacının yükümlülüklerini yerine getirmeyerek, ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan davranışlar sergilemek suretiyle işverenin güvenini kötüye kullandığı gerekçesiyle iş akdi sona erdirilmiş ise de, dosyaya bunu ispata yönelik somut delil sunulmadığı, davalı tarafça, fesih sebebinin usulüne uygun şekilde, açık ve kesin olarak bildirilmediği, işverence yapılan feshin haklı veya geçerli bir nedene dayanmadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile feshin geçersizliğinin tespitine, davacının işe iadesine, karar verilmiştir.

 

D)Temyiz:
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

 

E)Gerekçe:
Taraflar arasındaki uyuşmazlık iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayanıp dayanmadığı noktasında toplanmaktadır.
Somut uyuşmazlıkta davacının iş akdi, birtakım kırtasiye malzemelerinin şirket içi kurallara uyulmaksızın bir kırtasiyeden satın alınarak şirketin zarara uğratıldığı, yapılan denetimler sonucu idari işlerden sorumlu olan davacının söz konusu olayda sorumlu olduğu gerekçesiyle 4857 sayılı İş Kanununun 25/II maddesine göre, 31.07.2013 tarihinde feshedilmiştir.
Davacı feshin haksız ve geçersiz olduğunu belirterek dava açmıştır.

 

Mahkemece yukarıdaki gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmişse de; dosya kapsamında, davacı ile davalı işyerinde satın alınan ürünlerle ilgili yapılan 29.07.2013 tarihli görüşme tutanağına göre davacının bir kısım işlemlerde hatalı davrandığını belirttiği nazara alındığında davacının davranışları davalı işveren yönünden haklı neden teşkil edecek ağırlıkta bulunmasa da geçerli nedenin bulunduğu anlaşıldığından davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır.

 

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

 

HÜKÜM:
Yukarıda açıklanan gerekçe ile;
1-Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2-Davanın REDDİNE,
3-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
4-Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,davalının yaptığı 400.00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
5-Davalı vekil ile temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 1.800,00 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6-Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,
Kesin olarak 25.02.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Kaynak: wwwhukukmedeniyetiorg

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye