hukuk haberleri
Danıştay'dan avukatlık stajı yapan memura güzel haber Yazdır
Sosyal Medyada Bizi Paylaşın

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun verdiği, aylıksız izin alan memurun yaptığı avukatlık stajının kabul edilmesine yönelik kararı yayınlıyoruz.

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 5. maddesine göre, "Avukatlık mesleki ile birleşemiyen bir işle uğraşmak," avukatlık mesleğine kabule engeldir.

Bu maddeden dolayı, memur iken aylıksız izin alanların yaptığı avukatlık stajları kabul edilmiyordu.

Uygulamaya esas Devlet Personel başkanlığı görüşü de bu yöndedir. DPB'nin 2013 tarihli görüşünü aşağıda okuyabilirsiniz.

Ancak, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, aylıksız izinde olan memurun yaptığı avukatlık stajının, "Avukatlık mesleki ile birleşemiyen bir işle uğraşmak," kapsamına girmediğine karar vermiştir.

İŞTE BU ÖNEMLİ KARARIN TAM METNİ

İşte DPB'nin 2013 tarihli görüşü

ÖZET: Aylıksız izinde iken avukatlık stajı yapan Devlet memurunun 657 sayılı Kanunun 36/A-2 nci fıkrası uyarınca intibakının yapılıp yapılmayacağı hk. (07/01/2013-19766)

Bakanlığınızda sağlık memuru olarak görev yapan hukuk fakültesi mezunu personelin milletvekili adaylığı için istifa ettiğini, istifa etmesi sebebiyle açıkta kaldığı 6 aylık dönem ile memuriyete başladıktan sonra kullandığı 6 aylık ücretsiz izin döneminde avukatlık stajını yaptığını belirterek, ilgiliye 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi hükmü gereği kaç kademe ilerlemesi yapılması gerektiği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 incı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünüm A fıkrasının 1 inci bendinde; “Avukatlık stajını açıkta iken yapanlara iki, memuriyette iken yapanlara bir kademe ilerlemesi uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 16 ncı maddesinde; “3 üncü maddenin (a), (b) ve (f) bentlerinde yazılı koşulları taşıyanlardan, stajyer olarak sürekli staj yapmalarına engel işleri ve 5 inci maddede yazılı engelleri bulunmayanlar, staj yapacakları yer barosuna bir dilekçe ile başvururlar.” hükmü ve “Avukatlığa kabulde engel” başlıklı 5 inci maddesinin (d) fıkrasında; “Avukatlık mesleği ile birleşemeyen bir işle uğraşmak,” hükmü, "Avukatlıkla birleşemeyen işler” başlıklı 11 inci maddesinde “Aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görev, sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflık veya meslekin onuru ile bağdaşması mümkün olmayan her türlü iş avukatlıkla birleşemez.” hükmü yer almaktadır.

Öte yandan aynı konuyla ilgili olarak daha önce Başkanlığımızca sorulan görüşe Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen 06/9/2012 tarihli ve IV-29/4736 sayılı cevabi yazıda özetle; kamu görevlisi olarak 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personelin ücretsiz izine ayrılarak avukatlık stajını yapabilmelerinin TBB Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü, ancak bu kararların Adalet Bakanlığı tarafından 1136 sayılı Kanuna aykırı bulunarak dava konusu yapılıp iptal edildikleri belirtilmiştir. Söz konusu kararlarda aylıksız iznin bir izin türü olduğu, aylıklı-kadrolu görevle ilişkiyi ortadan kaldırmadığı ve kişinin statüsünde bir değişiklik yağmadığı ifade edilmiştir.

Her ne kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mezkur hükmü ile memuriyette avukatlık stajı yapılabileceği zımnen kabul edilmiş ise de; Devlet memurlarının aylıksız izinde bulunduğu surelerde kadrosuyla bağlantısının devam ettiği ve dolayısıyla Devlet memuru olma statüsünün sürdüğü, bu durumun 1136 sayılı Avukatlık Kanununun mezkur hükümleri çerçevesinde avukatlık stajı yapmaya engel bir hal olarak değerlendirilmesi gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memurlarının aylıksız izin suresince avukatlık stajı yapamayacağı değerlendirilmektedir.
Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde, ilgilinin Devlet memuru olarak görev yapmakta iken 11/10/2011-13/06/2012 tarihleri arasında kullandığı aylıksız izin suresince avukatlık stajı yapamayacağı değerlendirildiğinden, ilgili hakkında 657 sayılı Kanunun 36/A-2 nci fıkrası uyarınca intibak işleminin yapılamayacağı mütalaa edilmektedir.

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye