hukuk haberleri
Boşanma davası sürerken davacının ölmesi Yazdır
Boşanma davası sürerken davacının ölmesi

Boşanma davası sürerken davacının ölmesi

Ölen Eşin Mirasçılarının Kusur Belirlemesi Açısından Davaya Devam Edebileceği - Davaya Devam Etmek İstediklerini Temyiz Dilekçesi İle Açıklayan Davacı Mirasçılarının Talebi Sebebiyle Davalının Kusurunun Belirlenmesi Yönünden Karar Verileceği

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/18512
K. 2016/10917
T. 2.6.2016

• BOŞANMA DAVASI SÜRERKEN DAVACININ ÖLMESİ ( Ölen Eşin Mirasçılarının Kusur Belirlemesi Açısından Davaya Devam Edebileceği - Davaya Devam Etmek İstediklerini Temyiz Dilekçesi İle Açıklayan Davacı Mirasçılarının Talebi Sebebiyle Davalının Kusurunun Belirlenmesi Yönünden Karar Verileceği )

• BOŞANAN EŞLERİN BİRBİRLERİNİN YASAL MİRASÇISI OLAMAMASI ( Boşanmadan Önce Yapılmış Olan Ölüme Bağlı Tasarruflarla Kendilerine Sağlanan Haklarını Aksi Tasarruftan Anlaşılmadıkça Kaybedecekleri - Boşanma Davası Sürerken Davacı Eşin Ölmesi Halinde Ölen Eşin Mirasçılarının Kusur Belirlemesi Açısından Davaya Devam Edebileceği )

• EŞLERDEN BİRİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE BOŞANMA DAVASININ KONUSUZ KALMASI ( Ölen Eşin Mirasçılarının Kusur Belirlemesi Açısından Davaya Devam Edebileceği - Davaya Devam Etmek İstediklerini Temyiz Dilekçesi İle Açıklayan Davacı Mirasçılarının Talebi Sebebiyle Davalının Kusurunun Belirlenmesi Yönünden Karar Verilmesi Gerektiği )
4721/m. 166, 181

ÖZET : Davacının, boşanma davası yargılaması sırasında öldüğü anlaşıldığından dava konusuz kalmıştır.
Davacı mirasçılarının davaya devam etme hakları vardır. Boşanan eşler, bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça kaybederler.
Eşlerden birinin ölümü halinde boşanma davası konusuz kalır. Ancak ölen eşin mirasçıları kusur belirlemesi açısından davaya devam edebilirler. Bu halde davaya devam etmek istediklerini temyiz dilekçesi ile açıklayan davacı mirasçılarının talebi sebebiyle davalının kusurunun belirlenmesi yönünden karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek mirasçısı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacının, yargılama sırasında 25.3.2014 tarihinde öldüğü anlaşıldığından dava konusuz kalmıştır. Davacı mirasçılarının davaya devam etme hakları vardır. Türk Medeni Kanununun 181. maddesinde "Boşanan eşler, bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça kaybederler.
Boşanma davası devam ederken, ölen eşin mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve diğer eşin kusurunun ispatlanması halinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır" hükmü yer almıştır. Eşlerden birinin ölümü halinde boşanma davası konusuz kalır.

Ancak ölen eşin mirasçıları kusur belirlemesi açısından davaya devam edebilirler. Bu halde davaya devam etmek istediklerini temyiz dilekçesi ile açıklayan davacı mirasçılarının talebi sebebiyle davalının kusurunun belirlenmesi yönünden karar verilmesi gerekirken, davaya davacının mirasçıları da dahil edilip kusur belirlemesi yönünden devam edip etmeyecekleri saptanmadan Hukuk Muhakemeleri Kanununda "davanın düşürülmesi" şeklinde bir hukuki düzenlemenin bulunmadığı gözetilmeden davacının vefatı sebebiyle davanın düşürülmesine dair karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.06.2016 oybirliğiyle karar verildi.


Kaynak: wwwkazancicom

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye