hukuk haberleri
BİRDEN FAZLA NİTELİKLİ HALİN AYNI OLAYDA BİRLEŞMESİ -KASTEN YARALAMA Yazdır

BİRDEN FAZLA NİTELİKLİ HALİN AYNI OLAYDA BİRLEŞMESİ - YARGITAY KARARI

BİRDEN FAZLA NİTELİKLİ HALİN AYNI OLAYDA BİRLEŞMESİ -KASTEN YARALAMA -TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ

3. Ceza Dairesi 2014/37001 E. , 2015/11749 K.

"İçtihat Metni"

Tebliğname No : 3 - 2014/141917
MAHKEMESİ : İstanbul(Kapatılan) 9. Sulh Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 20/02/2014
NUMARASI : 2013/1159 (E) ve 2014/194 (K)


Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü;

Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

5237 sayılı TCK'nin 86. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen kasten yaralama suçunun nitelikli halleri bir bütün halinde sayılmış olup her bir bentten dolayı ayrı ayrı artırım yapılması gerektiğine dair bir hükmün bulunmadığı, birden fazla nitelikli halin aynı olayda birleşmesi halinde mahkemenin temel cezayı tayin ederken bu hususu göz önünde bulundurabileceği nazara alınarak, sanığın annesine karşı işlediği silahla kasten yaralama suçundan dolayı TCK'nin 86/3. maddesi uyarınca bir kez artırım yapılmasıyla yetinilmesi gerektiği halde TCK'nin 86/3-a ve 86/3-e bentleri ile iki kez artırım yapılmak suretiyle sanık hakkında fazla ceza tayini,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten 1412 sayılı CMUK'un 326/son maddesi uyarınca sanığın ceza miktarı bakımından kazanılmış hakları saklı kalmak kaydı ile 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca istem aykırı olarak BOZULMASINA, 01/04/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Kaynak: wwwadaletbizcom

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye