hukuk haberleri
Bankanın haciz yazısına karşı mevduat üzerinde rehin olduğunu ileri sürmesi Yazdır
Sosyal Medyada Bizi Paylaşın

Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları; BANKANIN HACİZ YAZISINA KARŞI MEVDUAT ÜZERİNDE REHİN OLDUĞUNU İLERİ SÜRMESİ

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS: 2015/255
KARAR: 2015/2946

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından borçlu aleyhinde yapılan takip sırasında, alacaklı vekilinin talebi üzerine 3. kişi T.Vakıflar Bankası T.A.O'na 07.04.2014 tarihli haciz müzekkeresi gönderilerek borçluların maaş hesabı hariç mevduat,hak, alacaklarının borca yeter miktarına ihtiyati haciz konulması talep olunmuştur. Üçüncü kişi bankanın 29.04.2014 tarihli cevabı ile borçluyla aralarında kredi ilişkisi bulunduğunu,söz konusu hesaba bankanın hak ve alacaklarından sonra gelmek üzere haciz işlendiğini, bankanın alacağının doğması halinde akdedilen kredi sözleşmesi uyarınca ve/veya mevzuattan kaynaklanan takas, mahsup, rehin, hapis hakkı olduğunu bildirdiği, bu cevaba rağmen 3. kişi bankaya haciz konulan miktarın dosya hesabına gönderilmesi için ikinci kez 20.05.2014 tarihli haciz müzekkeresi gönderilmesi nedeniyle 3. kişi bankanın, icra mahkemesine şikayet yoluna başvurduğu, mahkemece; bankaca başlatılan bir icra takibi veya mahsuba ilişkin bir işlem veya karar olmadığı, haciz yazısı itibariyle banka alacağının da olmadığı, bankaca olma ihtimalinin bildirildiği gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

3. kişi bankanın, haciz yazısına karşı "mevduat üzerinde rehin ve hapis hakkının olduğunu" ileri sürmesi istihkak iddiası niteliğindedir. Haczedilen şey (hesaptaki para) 3.kişi banka nezdinde bulunduğundan istihkak iddiasıyla ilgili olarak İİK'nun 99. maddesindeki prosedürün uygulanması gerekir. Dolayısıyla anılan prosedür uygulanmadan üzerinde istihkak iddia edilen hacizli paranın bu aşamada bankadan istenmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu durumda icra mahkemesince, İİK. nun 99. maddesi hükmünün uygulanması gerektiği gözetilerek şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17.02.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.


kararara.com

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye