hukuk haberleri
Arazi tazminatı nedir, kimlere ödenir ve tutarı nasıl hesaplanır? Yazdır
Sosyal Medyada Bizi Paylaşın

Teknisyen olarak görev yapan elektrik teknikeriyim (görevde yükselme sınav) olmadan kadro olamaz dediler. Ama arazi tazminatımı ödemiyorlar. Mezbahalarda bakım onarım yapıyorum vinç, pano v.b. bu kanuna uymuyor dediler. Mezbahalar 30-140 km uzaklıkta şehir dışında, gidip geliyorum. Bu çalışma saha da değil kapalı alan da oluyor diye. Sizce arazi tazminatı alabilir miyim?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun zam ve tazminatları düzenleyen 152 inci maddesinin III ortak hükümler bölümünde yer alan hüküm uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı Kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara, 2015 yılında ne miktarda zam ve tazminat verileceği Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yan Ödeme Kararnamesinde belirlenmiştir.
Zam ve tazminatları belirleyen mezkur Kararnamenin II sayılı cetvelin (E) teknik hizmetler bölümünün 6 ncı fıkrasında "Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için aşağıda gösterilen oranlarda ayrıca özel hizmet tazminatı ödenir. Faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarımı işleri açık çalışma mahalli kapsamında değerlendirilmez.
a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara .............. : 3,0
b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara ...........: 2,0
c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara .................: 1,2
Bu ek özel hizmet tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadroları esas alınır. Tazminatın kimlere ödeneceği; iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır. Ancak, bu şekilde ödenecek ek özel hizmet tazminat toplamı üçer aylık dönemler itibarıyla;
a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara ............... : 60
b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara ...........: 40
c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara .................: 24 oranlarını aşamaz.
Mezkur Kararnamede arazi tazminatı ödenmesine ilişkin başkaca bir hükme yer verilmemiştir.
Ayrıca, 157 ser nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; “Buna göre, kadroları Teknik Hizmetler Bölümünün l ila 4 üncü sırasında sayılanlara, söz konusu ek özel hizmet tazminatının ödenebilmesi için; a) Bu personelin üçer aylık çalışma süresinin en az dörtte birini büro, atölye, ısı santralı, laboratuvar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları gibi “kapalı mahaller” dışında arazi, park, bahçe, şantiye, inşaat, maden, yol, tünel, demiryolu, büyük içme suyu. köprü, kıyı yapıları, baraj v.b. “açık mahaller”de geçirmelerini gerektirecek şekilde görevlendirilmiş ve bu mahallerde fiilen çalışmış olmaları,
b) Söz konusu görevlendirmelere ilişkin olarak ilgili birim amirlerince belirlenen görev ve isimleri ihtiva eden listelerin ibrazı, yeterli olacaktır. Bu ödeme Kararın 15 inci maddesi uyarınca görevin fiilen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılacaktır.
Söz konusu listeler programlanmış ve önceden bilinebilen işler dikkate alınarak hazırlanacak, muhtemel işler söz konusu listelerde yer almayacaktır.
Bu ek özel hizmet tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadroları esas alınacaktır. Ayrıca, söz konusu ek oranlar vize cetvellerinde gösterilmeyecektir.
İlgili birim amirlerince hazırlanan listelerde yer almamakla birlikte, üçer aylık çalışma süresinin en az dörtte birini, yukarıda belirtilen çalışma mahallerinde (açık mahallerde) geçirdiğini tevsik edenlere, birim amirlerinin onayı ile söz konusu ödeme yapılabilecektir.
Birim amirleri, iş programlarını ve personelin bir önceki üç aylık dönemlerindeki büro içi ve büro dışı çalışmalarını dikkate alarak her üç ayda bir ek özel hizmet tazminatı ödemesi yapılacak personel listelerini yeniden gözden geçireceklerdir. Birim amirlerince düzenlenecek listelerde personelin unvanı, adı-soyadı ve görevlendirildiği işler ayrıntılı olarak yer alacaktır.
Üç aylık görevlendirme listeleri hazırlanırken önceki dönemler ve önceki yıllardaki iş programları ve personelin çalışma mahalleri göz önünde bulundurulacaktır.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu çerçevede Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan unvanlarda görev yapan devlet memurlarından üçer aylık çalışma süresinin en az dörtte birini, yukarıda belirtilen çalışma mahallerinde (açık mahallerde) geçirdiğini tevsik edenlere;
1- En az 4 yıllık yüksek öğrenim görenlerden Başmühendis, Baş mimarlar Yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, şehir plancıları, Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi, astronom, tütün eksperi olanlarla, 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Kanuna göre teknik öğretmen unvanı alanlara % 3.0,
2- Unvanları (1)'de sayılmayan diğer mesleki teknik yüksek öğrenimliler ve en az iki yıl süreli mesleki teknik yükseköğrenim görmüş olan yüksek teknikerler, teknikerler ile tütün eksperlerine % 2,
3- Lise üzerine en az 2 yıl mesleki teknik kurs görenler ve lise dengi mesleki teknik öğrenim görenlere % 1,2,
Arazi tazminatı ödenmesi öngörülmüştür.
Ödenmesi gereken bu tazminatlar üçer aylık dönemler halinde 1 inci grupta sayılanlara 60, ikinci gurupta sayılanlarda 40, 3 üncü grupta sayılanlarda 24 oranını geçemez. Bu itibarla, teknik hizmetler sınıfı dışında diğer sınıflarda istihdam edilen devlet memurlarına arazi tazminatı ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. Sizin Teknik Hizmetler Sınıfında görev yaptığınız dikkate alındığında, durumunuzun yukarıda belirtilen şartlara ne kadar uyduğunu araştırarak arazi tazminatı alıp alamayacağınızı öğrenebilirsiniz.

(Ahmet ÜNLÜ / Yeni Şafak)

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye