hukuk haberleri
Anonim şirket yönetim kurulu üyesinin prim borcu sorumluluğu Yazdır
Sosyal Medyada Bizi Paylaşın

T.C.
YARGITAY
21. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/1492
K. 2015/4186
T. 5.3.2015

* ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN PRİM BORCU SORUMLULUĞU ( Borçtan Sorumluluk İçin Yönetim Kurulu Üyeliğinin Yeterli Olduğu - Yönetim Kurulu Üyesinin Aynı Zamanda Temsil ve İlzam Yetkilisi veya Üst Düzey Yönetici Olup Olmadığı Hususlarının Önemi Olmadığı )

* PRİM BORCU ALACAĞININ ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYESİNDEN TAHSİL EDİLEBİLMESİ ( Kurumun Sigorta Primleri ve Diğer Alacaklarının Süresinde Ödenmemesi Halinde Şirket Yöneti,m Kurulu Üyeleri de Dahil Olmak Üzere Üst Düzeydeki Yönetici veya Yetkilileri İle Kanuni Temsilcilerinin İşverenler İle Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olacağı )

* ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Prim Borcu Sebebiyle Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyesine Gönderilen Ödeme Emrinin İptali İstemi - Borçtan Sorumluluk İçin Yönetim Kurulu Üyeliğinin Yeterli Olduğu/Davanın Reddedileceği )

5510/m. 88/20

2004/m. 168

ÖZET : Dava, prim borcunun tahsili amacıyla Anonim Şirket yönetim Kurulu üyesi olan davacıya gönderilen ödeme emrinin iptali istemine ilişkindir.

Kurumun sigorta primleri ve diğer alacakları haklı bir sebep olmaksızın 5510 S.K.'da belirtilen sürelerde ödenmez ise kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri Kuruma karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacakları hususları düzenlenmiştir.

Borçtan sorumluluk için yönetim kurulu üyeliğinin yeterli olduğu düzenlenmiştir. Borçtan sorumluluk için yönetim kurulu üyesinin aynı zamanda temsil ve ilzam yetkisi veya üst düzey yönetici olup olmadığı hususlarının bir önemi yoktur. Davanın reddi gerekir.

DAVA : Davacı, davalı kurum tarafından gönderilen ödeme emrinin iptaline karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.

Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktanve Tetkik Hakimi Sultan Köse tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

KARAR : Dava, Anonim Şirket yönetim Kurulu üyesi olan davacıya gönderilen ödeme emrinin iptali istemine ilişkindir.

Mahkemece; davanın kabulüyle hükümde yazılı şekilde karar verilmiştir.

Dosyadaki kayıt ve belgelerden; davacının 22.10.2010 tarihinde G... İnş. San. ve Tic . A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeliğine seçildiği, 2012/50622 takip sayılı ödeme emrine konu borcun 2011/10-2012/4.aylar arasına ilişkin prim borcu olduğu, davacıya gönderilen ödeme emrinin 11.7.2013tarihinde tebliğ edildiği, davanın ise 18.7.2013 tarihinde açıldığı anlaşılmaktadır.

Davanın yasal dayanağı olan 5510 Sayılı Kanunun 88/20. maddesine göre, Kurumun sigorta primleri ve diğer alacakları haklı bir sebep olmaksızın bu Kanunda belirtilen sürelerde ödenmez ise kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri Kuruma karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacakları hususları düzenlenmiştir.

1.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 Sayılı Kanunun 88/20. maddesinde borçtan sorumluluk için yönetim kurulu üyeliğinin yeterli olduğu düzenlenmiştir. 1.10.2008 tarihinden sonra borçtan sorumluluk için yönetim kurulu üyesinin aynı zamanda temsil ve ilzam yetkisi veya üst düzey yönetici olup olmadığı hususlarının bir önemi yoktur. Yasada açıkça borçtan sorumluluk açısından yönetim kurulu üyeliği yeterli görülmüştür.

Açıklanan maddi ve hukuki esaslar gözetilmeksizin, davanın reddi yerineyazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalı Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Hükmün yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, 05.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye