Shift Ajans
Şirketler Hukuku
Şirketler Hukuku Avukatlığı | Güneş Hukuk Bürosu | Antalya/ Kemer

Şirketler Hukuku Avukatlığı | Antalya

 

Şirketler Hukukunda Ne Tür Danışmanlık Hizmetleri Verilir?

            Güneş&Çelebi Hukuk Bürosu olarak Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlarımız ile yerel ve uluslararası alanda faaliyet gösteren müvekkillerimizin talepleri doğrultusunda, şirket açılışlarının gerçekleştirilmesi, ticaret adı ve işletme unvanı gibi tescil işlemlerinin yürütülmesi, genel kurul ve yönetim kurullarının toplanması, karar alması ve bu kararlara ilişkin ihtilafların giderilmesi konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Kuruluş ve dönemsel işlemlerin haricinde, şirket esas sözleşmesinde değişiklik yapma, sermaye artırımı ve indirimi, sermaye değişiklikleri neticesinde doğan zararların giderilmesi veya önlenmesi, şirket hak ve alacaklarının yetkili ve görevli mahkemeler ve icra müdürlükleri nezdinde takip etme, iflas işlemleri ve ortaklar ile şirket organlarının ceza sorumluluğunu gerektiren fiillere karşı Ceza Hukuku hükümleri çerçevesinde savunma işlemleri de Güneş&Çelebi Hukuk Bürosunun ticari şirket statüsündeki müvekkillerine sağladığı hizmetler arasındadır.

 

Yerli ve Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşları

            Ülkemizde Ticaret Hukuku uygulamasında en çok karşılaşılan şirket tipleri Anonim ve Limited Şirketlerdir. Ana hatlarıyla şirketlerin kuruluşunda öncelikle şirket unvanı, merkezi, konusu ile sermaye ve payları belirlenmelidir. Şirket ana sözleşmesinin hazırlanıp ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğünde onaylatılmasını takiben Vergi Dairesine başvurularak vergi kimlik numarası alınmalıdır. Devamında imza sirküleri ve şirketin zorunlu defterlerinin tasdiki yaptırılmalıdır. Yabancı sermaye getirilmesi suretiyle kurulacak şirketlerde bu sürecin içerisinde mutlaka fizibilite raporu hazırlanıp Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir. Güneş&Çelebi Hukuk Bürosu olarak Antalya ili ve çevre bölgelerde kurulacak olan başta Anonim ve Limited Şirketler olmak üzere tüm adi ve ticari şirket türleri için, kuruluş, sözleşme tadili ve faaliyete geçme işlemlerinde hukuki danışmanlık ve vekillik hizmeti vermekteyiz.

 

Sermaye Artırımı ve Azaltımı Nedir?

            Sermaye artırımı, şirket ana sözleşmesinde taahhüt edilen sermaye miktarının iç veya dış kaynaklarla yükseltmesine denilmektedir. Sermaye azaltımı ise, şirket sermayesinin bir kısmının pay sahiplerine aktarılması ya da şirketin uğradığı zararın kapatılması amacıyla yapılan malvarlığı azaltma işlemidir. Anonim şirketlerde ana sözleşmenin tadili ile, sermayenin artırım ve azaltım işlemleri eş zamanlı olarak da yapılabilmektedir. Sermaye değişiklikleri, Ticaret Hukuku konusunun önemli ve ağır usul işlemlerine tabi olan bir prosedürüdür. İşleyişindeki en ufak eksiklikler bile ortak ve yetkililer açısından hukuki ve cezai sorumluluklar doğurabilmektedir. Bu alanda uzmanlaşan kadromuz ile sermaye değişikliği işlemlerinin mutlaka hukuki yardım alınarak gerçekleştirilmesini tavsiye etmekte, prosedürün gerektirdiği sözleşme tadili, yönetim kurulu ve genel kurul kararlarının alınması, denetçi raporunun oluşturulması ve Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil işlemlerinin tamamında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

Şirket Ana Sözleşmesi ve Hissedarlar Sözleşmeleri Nasıl Hazırlanır?

            Tüzel kişiliği haiz ortaklıklarda kuruluş aşamasında ana sözleşmenin düzenlenmesi zorunludur. Şirket ana sözleşmesi, şirketin temel işleyişini, iç ve dış ilişkilerini ve pay sahiplerinin hak, yetki ve yükümlülüklerini açıklayan şekle tabi anlaşmalardır. Hissedarlar sözleşmesi ise bir şirkette pay sahibi olanlar veya devir ile pay sahibi olacaklar tarafından imzalanan, pay sahiplerinin şirket ve diğer pay sahipleri ile olan ilişkilerini düzenleyen ticari sözleşmelerdir. Güneş&Çelebi Hukuk Bürosu olarak bu tür sözleşmelerin tanzimi, imzalanması, gerektiğinde onay ve tescili, yürürlüğü ve feshi gibi işlemlerde hazır bulunma, temsil etme ve hukuki danışmanlık sunma hizmetlerimiz mevcuttur.

 

Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun İşlevi Nedir?

            Genel Kurul ve Yönetim Kurulu anonim şirketlerin zorunlu organlarındandır. Genel Kurul, tüm paysahiplerinin katılımıyla oluşan, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görevden alınması, ibrası, kar dağıtımı, ana sözleşmenin tadili, sermaye değişimi, mali tablo ile faaliyet raporlarının tasdiki gibi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda öngörülen konularda bir karar mercidir. Yönetim Kurulu ise şirketin idaresinden sorumlu olup, pay, karar ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun düzenlenip genel kurula sunulması ve idari teşkilatın oluşturulması gibi yetki ve görevlere sahiptir. Güneş&Çelebi Hukuk Bürosu olarak Şirketler Hukuku alanında uzman avukat kadromuzca, her iki organın işleyişinin denetlenmesine, kararlarının uygulanmasına ve gerektiğinde bu kararlara karşı yetkili yargı organlarına müracaat etme konularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

 

Birleşme&Devralma İşlemleri

            Güneş&Çelebi Hukuk Bürosu olarak şirketlere sunduğumuz hizmetlerimiz sadece icra ve iflas aşamalarında değil, şirket alım, satım, devir ve tescil işlemlerinde finansal risklerin yönetimi, şirketin faaliyetleri süresince karşı karşıya kaldığı veya ileride karşılaşabileceği potansiyel mali risklerin tespit ile analizini ve bunlardan doğabilecek zararlara ilişkin alınabilecek önlemlerin belirlenmesini de içermektedir. Bu doğrultuda müvekkil şirketlerin kuruluş belgeleri, yürürlükteki sözleşmeleri, organizasyon şemaları ve fikri mülkiyet hakları da tarafımızca incelemeye alınırken, diğer yandan satış, devir ve birleşmeye dahil olan karşı şirketlerin hukuki ve mali güncel risk durumunu mümkün olduğunca araştırmak da Şirketler Hukuku alanında uzman avukatlarımızın sunduğu hizmetler arasındadır.

 

Şirket Nasıl Tasfiye Edilir?

            Şirketler, şirket ana sözleşmesinde öngörülen sürenin sona ermesi, işletme konusunun gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesi, sona erme sebeplerinden birinin gerçekleşmesi, genel kurulun sona erme kararı, iflasın açılması, organ eksikliği veya mahkeme kararı ile sona erebilirler. Şirketin sona ermesi halinde tasfiye süreci başlar. Tasfiye halindeki şirket, ticaret unvanının önüne “tasfiye halinde” ibaresini ekler ve tasfiye sonlanana kadar tüzel kişiliğini korur. Bu süreç içerisinde tüzel kişilik ve organların yetkileri, tasfiye gayesiyle sınırlıdır. Tasfiye halindeki şirketin borçlarının ödenmesi ve pay bedellerinin sahiplerine geri verilmesinin ardından kalan malvarlığı, şirket ana sözleşmesine aksi yönde bir hüküm bulunmadığı sürece pay sahipleri arasında sermayeleri oranında dağıtılır. Şirketlerin sona erme ve tasfiye süreci, Ticaret Hukuku alanındaki hakimiyetin haricinde, Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku alanında da uzmanlık ve deneyim gerektiren bir uygulamadır. Güneş&Çelebi Hukuk Bürosu ilgili hukuk dallarında uzmanlaşan avukat kadrosuyla bir ekip halinde şirketin sona ermesi ve tasfiyesi hususunda her türlü konu ile ilgili olarak müvekkillere en iyi şekilde hukuki hizmet sağlamaktadır.

 

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye